ชั้นเรียนออนไลน์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ClassStart.org

          ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์สื่อทางสังคม (Social Media) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมของโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวกเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางออนไลน์ร่วมกันกับเครือข่ายสังคมของตนเอง ปรากฎการณ์เช่นนี้ได้ส่งผลให้ผู้คนเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำงานด้วยการร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21ให้แก่คนไทย นั่นคือ ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้คนในสังคม แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังประสบปัญหาความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในอีกหลายประการซึ่งล้วนเข้ามาส่งผลกระทบต่อความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของไทย

          การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการออกแบบวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่ให้อำนาจแก่ผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านปรัชญาของการ สอนน้อย แต่เรียนรู้ให้มากกล่าวคือ การที่ครูเป็นโค้ชหรือเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอันทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะของการใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามจุดผลิกผันทางการศึกษาในครั้งนี้ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายและสะดวก

          “ClassStart” (http://ClassStart.org) เปรียบเสมือน นาวาปัญญาหรือเรือข้ามฟากที่จะนำพาเยาวชนไทยจำนวนกว่า 4 ล้านคนค่อยๆ ก้าวข้ามผ่านระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ไปยังศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ClassStart เป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการการศึกษาของไทยและมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและใช้สื่อเทคโนโลยีของ

              ClassStart เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง

          ClassStart ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ผศ.ดร.ธวัชชัย และ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาชุมชนออนไลน์เพื่อคนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GotoKnow.org มากว่า 8 ปี โดย ClassStart เปิดให้บริการฟรีแก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.. 2554 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 45,000 คน และชั้นเรียนกว่า 3,500 ชั้นเรียนจากกว่า 200 สถานศึกษาทั่วไทย เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ClassStart แล้วจะสามารถเริ่มใช้งานระบบต่างๆ ได้ทันที โดยไม่มีการจำกัดจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนในชั้น รวมทั้งไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้พร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถปัจจุบันของ

            ClassStart ประกอบด้วย ระบบสมาชิกระบบการจัดการชั้นเรียน ระบบข่าวประกาศสำหรับชั้นเรียน ระบบเอกสารการสอนสำหรับชั้นเรียน ระบบเว็บบอร์ดสำหรับชั้นเรียน ระบบกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียน ระบบจัดการแบบฝึกหัด ระบบบันทึกการเรียนรู้ ระบบบันทึกคะแนนเก็บ และ ระบบประมวลผลคะแนน

         เพื่ออนาคตการเรียนรู้ของเยาวชนไทยคงถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันพลิกผันระบบการศึกษาแบบเดิมให้ก้าวสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คำตอบย่อมไม่ใช่การยัดเยียดเทคโนโลยีสู่การศึกษา ไม่ใช่การปิดกั้นเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา แต่เป็นการออกแบบวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยศักยภาพของ ClassStart ในปัจจุบันสามารถช่วยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเก่าได้อย่างสะดวก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ถูกค้นคว้าออกแบบใหม่เพื่อการศึกษาของไทย และ ClassStart จะเป็น นาวาปัญญาที่พร้อมจะนำพาการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)