ระบบหายใจ

ระบบหายใจ

การหายใจ เป็นขบวนการ หรือปฏิกิริยาการสันดาปที่เกิดขึ้นระหว่างอาหารกับ ออกซิเจน เพื่อให้ได้พลังงานอันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต

โครงสร้าง

ประกอบด้วยอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ๒ ชนิด

๑.อวัยวะที่ทำหน้าที่ โดยตรง

๒.กล้ามเนื้อ สำหรับหายใจ

          กระบังลม

          กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง

          กล้ามเนื้อหน้าท้อง

อวัยวะที่ทำหน้าที่โดยตรง

๑.จมูก

๒.คอหอย

๓.ท่อลม

๔.หลอดลม

๕.ปอด

          หลอดลมฝอย

          ถุงลม อัลวีโอลัส

กระบวนการหายใจ มี ๒ ขั้นตอน

๑.การหายใจภายนอก

          การสูดลมเข้า ออก

          การแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างอัลวีโอลัส กับเส้นเลือดฝอยที่ปอด

๒.การหายใจภายใน

          การสันดาปสารอาหารในเวลส์จนเกิดพลังงาน(แบบใช้ ออกซิเจน กับแบบไม่ใช้ออกวิเจน)

กลไกการหายใจ

          การหายใจเข้า

          การหายใจออก

การลำเลียงก๊าซในเลือด

การแลกเปลื่ยนก๊าซ

          เกิดขึ้น ๒ บริเวณ

          ๑.ถุงลมในปอด กับเส้นเลือดฝอย

          ๒.เส้นเลือดฝอย กับเซลส์เนื้อเยื่อ

การวัดปริมาณก๊าซ

การวัดอัตราการหายใจ

          ความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับอัตราเมแทบอลิซึม

เมตาบอริซึม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในเซลส์ ซึ่งประกอบด้วย การสังเคราห์สาร กับการสลายสาร ซึ่งต้องพึ่งพลังงานจากการหายใจในรูปของ ATP

ดังนั้น อัตราการหายใจจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ อัตราเมตาบอริซึม

การหายใจระดับเซลส์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ความเห็น (0)