นิเทศการฝึกศักยภาพการนำ นักศึกษาพยาบาล

นิเทศการฝึกศักยภาพการนำ นักศึกษาพยาบาล

วิชาศักยภาพการนำ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาแสดงบทบาทผู้นำในบทบาทหัวหน้าเวร หัวหน้าทีมและสมาชิกทีมการพยาบาล

นักศึกษาแต่ละหน้าที่ต้องผ่านการวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การติดตามประเมินผล นิเทศการปฏิบัติงานของผู้ที่เป็นสมาชิกใทีม

ระยะเวลาการฝึก 1 หน่วยกิต 60 ชั่วโมง ทั้งเวรเช้า บ่าย ดึก 

การขึ้นนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที 4 วันที่ 15-29 พย 56 ที่ผ่านมาทำให้เกิดการเรียนรู้มากมาย ดังนี้
1.การปรับตารางเวรเพื่อให้นักศึกษาาสามารถฝึกผปฏิบัติได้ครบทุกรายตามชิ้นงานที่กำหนด 
2.การปรับการนิเทศที่ให้นักศึกษาเป็นผู้กำหนดแนวทาง ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้นการเรียนรู้
3.เป้าหมายหลักของการตัดสินใจในการบริหารงานจึงขึ้นอยู่กับนักศึกษาในแต่ละสถานการณ์ โดยมีครูคอยชี้แนะ
4.ใจเย็นดูการฝึก พัฒนาการของนักศึกษาแต่ละรายด้วยความรักมุ่งปรารถนาให้นักศึกาาเติบโตเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต
5.ให้โอกาสกับทุกคนในการดึงสมรรถนะที่มีออกมาใช้ จนได้พบสิ่งที่น่าประทับใจบางประการ เช่น นักศึกษาบางคนตอบคำถามไม่ถูก อภิปรายได้น้อย แต่เป็นที่ชื่นชมของผู้ป่วยเพราะมีจิตเมตตา นักศึกาาบางคลเสียสละตนเองในการทำงานกลุ่มจนสำเร็ลุล่วง นักศึกษาบางคนยอมรับข้อปรับปรุงและมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด


สิ่งที่นำไปใช้
1.การวางแผนนิเทศดีๆรายบุคคลโดยเรียนรู้สภาพนักศึกษาก่อน เหมือนครั้งนี้ให้นักศึกาาได้แสดงจุดประสงค์ของการขึ้นฝึกแล้วครุประเมินตามทักษะและความต้องการนั้น
2.สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครูก่อให้เกิดการเรียนรู้มากมาย
3.สัมพันธภาพแหล่งฝึกกับสถาบันส่งผลให้การปกิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อจำกัด
เนื่องจากเป็นผู้บริหารทำให้เวลาในการร่วมอยู่กับนักศึกษาน้อยไม่ใกล้ชิดในบางเวร
ขอบคุณนักศึกษากลุ่มนี้ที่มีสิ่งดีๆให้เรียนรู้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนความเห็น (0)