::การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 127::


เนินทรายวิทยาคม โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ระบบคุณยอด คุณภาพคุณเยี่ยมที่เนินทรายวิทยาคม

         เมื่อวันวาน ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจกระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ของระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามโครงการระบบคุณยอด คุณภาพคุณเยี่ยม ของโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สพม.๑๗ จังหวัดตราด ยอมรับว่าโครงการได้เปิดมุมมอง และโลกทัศน์แก่ผมในหลาย ๆเรื่องด้วยกัน อย่างน้อยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๗ ด้วยกัน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีบริบท จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะโรงเรียนมากมาย

IMG_20131115_104549               วันนี้ผม และท่านผอ.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ได้รับฉันทานุมัติจากท่านผอ.สำเริง ศรีสิทธิชัยสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ หัวหน้าทีม ให้เข้าไปเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

IMG_20131115_123940     โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (สพม.๑๗) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีระยะทางห่างจากตัวเมืองตราดโดยประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เดิมชื่อว่าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ๒

     ที่นี่นอกเหนือจากการพัฒนาโรงเรียนด้วยระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแล้ว พบว่าโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ ดำรงชีวิตโดยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนโดยมีหลักสูตรฐาน เศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง และความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดำรงรักษาแหล่งเรียนรู้ สามารถสร้างงานอาชีพของตน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำพาตนเองให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยจัดหลักสูตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักเรียนจะได้เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ในบ่ายวันพฤหัส สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
โดยหลักสูตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

     ฐานคนมีน้ำยา เป็นการรวบรวม ความรู้ เกี่ยวกับการทำยาล้างจาน ทำยาปรับผ้านุ่ม ยาสระผม โดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

page6page4     

     ฐานข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพ จะศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข้าวและทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

IMG_20131115_111747_2

     ฐานธนาคารขยะ เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะในรูปแบบต่าง ๆ การดำเนินงานของธนาคารขยะ การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติและดำเนินงานของธนาคารขยะ นำผลการดำเนินงานมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา

     ฐานธนาคารพอเพียง ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบ และรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเห็นประโยชน์ของการออม

page8IMG_20131115_111024     ฐานปลูกผัก ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการปลูกผัก ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ครอบครัวและอาชีพ โดยก่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถนำไปใช้บริโภคภายในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

IMG_20131115_111733

IMG_20131115_111551

     ฐานปาล์มน้ำมันและไบโอดีเซล ศึกษา เกี่ยวกับประโยชน์ของปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ทราบว่าปัจจุบันมีบริษัท หน่วยงานทั้งในนอกพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ดูงานของผู้สนใจโดยทั่วไป
      ฐานพืชสมุนไพร ศึกษาประโยชน์ของพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร และการดูแลรักษา และฝึกวางแผนการปลูกพืชสมุนไพร

IMG_20131115_111611     ฐานยางพารา ศึกษา รวบรวมความรู้ของยางพาราในเรื่องของพันธุ์ยาง การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกับการฝึกปฏิบัติแล้วนำมาอภิปราย ข้อบกพร่องในการปฏิบัติจริงพร้อมกับการแก้ไข

page3     ฐานการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจศึกษา รวบรวมความรู้ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ชนิดของสัตว์ หลักการเลี้ยงสัตว์ ขั้นตอนในการดูแล และการวางแผนการดำเนินการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ตอนที่เราไปดูไม่พบวัวที่เลี้ยง  ออกไปหากินในสวนปาล์มน้ำมัน

page5      ฐานห้องเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ สรุป สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่อง ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการและสามารถนำหลักปรัชญามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

pagepage2IMG_20131115_111509       ฐานเพาะเห็ด ศึกษา รวบรวมความรู้ ประโยชน์ของเห็ด การเลือกวัสดุในการเพาะเห็ด และขั้นตอนการเพาะเห็ด ฝึกวางแผนการดำเนินการเพาะเห็ด ในขณะที่พวกเราไปเยี่ยมชม คุณครูและนักเรียน กำลังเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติจริงอยู่พอดี

page7        พักกลางวัน นักเรียนมานั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาจิต ก่อนเข้าห้องเรียนพัฒนาการเรียนรู้ในภาคบ่ายทุกวัน
        ขอขอบพระคุณท่านผอ.สุเอช สัมโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ท่านผู้บริหารหัวใจแกร่ง คุณครูโอลั้ง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราเข้าไปเยี่ยมชม และสพท.๑๗ ที่มีโครงการดีๆ “โครงการระบบคุณยอด คุณภาพคุณเยี่ยม”

หมายเลขบันทึก: 554275เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2013 10:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กันยายน 2017 05:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

อาจารย์หายไปนานมากๆๆ

ชอบใจโรงเรียนนี้

รบกวนอาจารย์แก้ไขบันทึก

ใส่คำสำคัญว่า ปลูกผักกินได้ นะครับ

จะได้มารวมกัน

สวัสดีครับท่านอ.ดร.ขจิต

ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ

ภาระกิจวุ่น ๆครับ ตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ตราดแล้วนะครับ โรงเรียนเดียวกับครูแอน

แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ท่านอาจารย์สบายดีนะครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้ง

....มาชื่นชมแล้วค่ะ ....กิจกรรมดีมากๆค่ะ ....เป็นประโยชน์ ต่อเด็กๆ ด้วยนะคะ ...Child-center จริงๆค่ะ

ดีใจด้วยครับ

มาอยู่ในเมืองแล้ว

แต่เสียดายจัง

บ่อไร่ใครจะช่วยดูแลครับ

โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับที่จันทบุรี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี