::การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 127::

เนินทรายวิทยาคม โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ระบบคุณยอด คุณภาพคุณเยี่ยมที่เนินทรายวิทยาคม

         เมื่อวันวาน ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจกระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ของระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามโครงการระบบคุณยอด คุณภาพคุณเยี่ยม ของโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สพม.๑๗ จังหวัดตราด ยอมรับว่าโครงการได้เปิดมุมมอง และโลกทัศน์แก่ผมในหลาย ๆเรื่องด้วยกัน อย่างน้อยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๗ ด้วยกัน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีบริบท จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะโรงเรียนมากมาย

IMG_20131115_104549               วันนี้ผม และท่านผอ.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ได้รับฉันทานุมัติจากท่านผอ.สำเริง ศรีสิทธิชัยสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ หัวหน้าทีม ให้เข้าไปเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

IMG_20131115_123940     โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (สพม.๑๗) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีระยะทางห่างจากตัวเมืองตราดโดยประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เดิมชื่อว่าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ๒

     ที่นี่นอกเหนือจากการพัฒนาโรงเรียนด้วยระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแล้ว พบว่าโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ ดำรงชีวิตโดยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนโดยมีหลักสูตรฐาน เศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง และความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดำรงรักษาแหล่งเรียนรู้ สามารถสร้างงานอาชีพของตน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำพาตนเองให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยจัดหลักสูตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักเรียนจะได้เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ในบ่ายวันพฤหัส สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
โดยหลักสูตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

     ฐานคนมีน้ำยา เป็นการรวบรวม ความรู้ เกี่ยวกับการทำยาล้างจาน ทำยาปรับผ้านุ่ม ยาสระผม โดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

page6 page4      

     ฐานข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพ จะศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข้าวและทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

IMG_20131115_111747_2

     ฐานธนาคารขยะ เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะในรูปแบบต่าง ๆ การดำเนินงานของธนาคารขยะ การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติและดำเนินงานของธนาคารขยะ นำผลการดำเนินงานมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา

     ฐานธนาคารพอเพียง ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบ และรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเห็นประโยชน์ของการออม

page8IMG_20131115_111024     ฐานปลูกผัก ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการปลูกผัก ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ครอบครัวและอาชีพ โดยก่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถนำไปใช้บริโภคภายในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

IMG_20131115_111733

IMG_20131115_111551

     ฐานปาล์มน้ำมันและไบโอดีเซล ศึกษา เกี่ยวกับประโยชน์ของปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ทราบว่าปัจจุบันมีบริษัท หน่วยงานทั้งในนอกพื้นที่ ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ดูงานของผู้สนใจโดยทั่วไป
      ฐานพืชสมุนไพร ศึกษาประโยชน์ของพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร และการดูแลรักษา และฝึกวางแผนการปลูกพืชสมุนไพร

IMG_20131115_111611     ฐานยางพารา ศึกษา รวบรวมความรู้ของยางพาราในเรื่องของพันธุ์ยาง การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกับการฝึกปฏิบัติแล้วนำมาอภิปราย ข้อบกพร่องในการปฏิบัติจริงพร้อมกับการแก้ไข

page3     ฐานการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจศึกษา รวบรวมความรู้ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ชนิดของสัตว์ หลักการเลี้ยงสัตว์ ขั้นตอนในการดูแล และการวางแผนการดำเนินการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ตอนที่เราไปดูไม่พบวัวที่เลี้ยง  ออกไปหากินในสวนปาล์มน้ำมัน

page5      ฐานห้องเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ สรุป สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่อง ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการและสามารถนำหลักปรัชญามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

pagepage2IMG_20131115_111509       ฐานเพาะเห็ด ศึกษา รวบรวมความรู้ ประโยชน์ของเห็ด การเลือกวัสดุในการเพาะเห็ด และขั้นตอนการเพาะเห็ด ฝึกวางแผนการดำเนินการเพาะเห็ด ในขณะที่พวกเราไปเยี่ยมชม คุณครูและนักเรียน กำลังเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติจริงอยู่พอดี

page7        พักกลางวัน นักเรียนมานั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาจิต ก่อนเข้าห้องเรียนพัฒนาการเรียนรู้ในภาคบ่ายทุกวัน
        ขอขอบพระคุณท่านผอ.สุเอช สัมโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ท่านผู้บริหารหัวใจแกร่ง คุณครูโอลั้ง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราเข้าไปเยี่ยมชม และสพท.๑๗ ที่มีโครงการดีๆ “โครงการระบบคุณยอด คุณภาพคุณเยี่ยม”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความทรงจำของบินหลาดงความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หายไปนานมากๆๆ

ชอบใจโรงเรียนนี้

รบกวนอาจารย์แก้ไขบันทึก

ใส่คำสำคัญว่า ปลูกผักกินได้ นะครับ

จะได้มารวมกัน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอ.ดร.ขจิต

ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ

ภาระกิจวุ่น ๆครับ ตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ตราดแล้วนะครับ โรงเรียนเดียวกับครูแอน

แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ท่านอาจารย์สบายดีนะครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้ง

เขียนเมื่อ 

....มาชื่นชมแล้วค่ะ ....กิจกรรมดีมากๆค่ะ ....เป็นประโยชน์ ต่อเด็กๆ ด้วยนะคะ ...Child-center จริงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยครับ

มาอยู่ในเมืองแล้ว

แต่เสียดายจัง

บ่อไร่ใครจะช่วยดูแลครับ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับที่จันทบุรี