ทัศนศึกษาดูงาน

เชาวนะ
***ความคาดหวัง จากทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ เกษตรกรมีแนวคิดในการผลิตผักตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP)

การทัศนศึกษาดูงาน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ( KM)

ของชุมชนแนวปฏิบัติ ( Cop) ตำบลบางจาก และตำบลท่าเรือ

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 10 ตุลาคม 2549

ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หมู่ 8 บ้านครองชีพ

ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

              ****จากการสัมมนา คุณอำนวย ตามโครงการจัดการความรู้ (KM) ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช     ทางทีมงาน KM จังหวัดให้อำเภอจัดทำแผนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งทางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช        ได้กำหนดแผนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้    การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบล    บางจาก และตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้มีการจัดเวทีเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จำนวน    2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2549 และครั้งที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2549            

           ***สำหรับวันที่ 10 ตุลาคม 2549 เป็นวันกำหนดไปทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกรจากโครงการจัดการความรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบางจาก จำนวน 30 คน ตำบลท่าเรือ จำนวน 30 คน             ***วันกำหนดเดินทางมาถึง คุณอำนวยได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ไว้บริการสมาชิกผู้ร่วมโครงการ            

            เมื่อสมาชิกมาพร้อม เวลา 08.00 น. รถยนต์นำสมาชิกจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน            

คุณอำนวย ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก เป็น   2 ทีม ดังนี้                

 ทีมที่ 1 1) คุณศิริ ศรีมิตร                            

            2) คุณชาญชัย  แก้วกำเนิด            

          อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกจากตำบลท่าเรือ              

  ทีมที่ 2 1) คุณเชาวนะ  จุลศักดิ์                         

            2) คุณวรรณไชย  มากทอง                           

           3) คุณมยุรี  ชุมศรี            

         อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกจากตำบลบางจาก              

        เวลา 11.00 น. รถยนต์ นำคณะ KM จากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถึง ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลนาปะขอ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  เจ้าหน้าที่ฟาร์มได้มาต้อนรับคณะและบรรยายสรุป กิจกรรมของฟาร์ม ซึ่งมีทั้งด้านพืช ได้แก่ ข้าว (สังข์หยด) ผักกินใบต่าง ๆ ผักกาดหัว หน่อไม้ฝรั่ง มะละกอ พุทรา มะม่วง เห็ดต่าง ๆ ฯลฯ          ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ แพะ สุกร จากเมืองจีน สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ดเนื้อ    ไก่พื้นเมือง (คอล่อน) ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ฯลฯ ด้านประมง ได้แก่ ปลาน้ำจืดต่าง ๆ             

          ***คณะได้ซักถามปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด จนเป็น   ที่พอใจ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฟาร์มได้นำชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์ม แล้วคณะได้ลากลับเพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คณะ KM ได้ซื้อสินค้าต่าง ๆ ตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับถึงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 18.00 น. โดยสวัสดิภาพ              

           ***ความคาดหวัง จากทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ เกษตรกรมีแนวคิดในการผลิตผักตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ( Good Agricultural Practice : GAP) คือ การผลิตพืชผักเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมามาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อการลงทุน และกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมในที่สุด.................              

        http://gotoknow.org/file/chauvana/3.jpg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เมือง

คำสำคัญ (Tags)#km#เมือง

หมายเลขบันทึก: 54949, เขียน: 17 Oct 2006 @ 15:35 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 14:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)