แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งานวิจัยฉบับนี้อาจารย์นพนิธิ สุริยะ ทำเมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งท่านใจดีมากอนุญาตให้ลูกศิษย์สามารถ download ได้

ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ประกอบไปด้วย

1. สารบัญ

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf

2.คำนำ 

 http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3.pdf

3.บทที่ 1 บทนำ แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881.pdf

4.บทที่ 2 แนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.pdf

5.บทที่ 3 วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883.pdf

6.บทที่ 4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.pdf

7.บทที่ 5 บทวิเคราะห์เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%885.pdf

8.บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%886.pdf

9.บรรณานุกรม

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf

10.ภาคผนวก :Paris_Principle

http://gotoknow.org/file/nsuriya/Paris_Principle.pdf

11.ภาคผนวก : Universal_Declaration_of_Human_Rights

http://gotoknow.org/file/nsuriya/Universal_Declaration_of_Human_Rights.pdf

12.ภาคผนวก : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf

13.ภาคผนวก พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.2542

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.2542.pdf

14.ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญ 2540

http://gotoknow.org/file/nsuriya/%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.2540.pdf