"รัก"นั้นธรรม์เที่ยงแท้ (โคลงสี่สุภาพ)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

....ปัญญาธรรมตระหนักไว้.........เที่ยงตรง
พุทธะ-"ตื่นรู้"จง.....................ประจักษ์แจ้ง
กาลามสูตรพึงคง....................ยึดมั่น
ขจัดอวิชชาย้อนแย้ง................สลัดสิ้น"ติดตน"

....คนผิดหลงอ่อนด้อย............แน่นอน
ผู้ปราชญ์ย้ำพร่ำสอน...............ตระหนักแล้
ใช่ใครเก่งเปี่ยมพร..................ก็เปล่า
"ธรรมปฏิบัติ"! มรรคแท้...........เลิศพ้นคำไข

....ไยพะวงไขว่คว้า...............หาพยาน
ธรรมปฏิบัติหลักฐาน..............ประจักษ์แจ้ง
เมตตารักแท้ธาร...................ดับเหตุ...ทุกข์นา
ชะล้างจิตจืดมืดแล้ง..............กิเลสร้ายตัณหา

....ปรีชาชาญซึ้งซึ่ง...............กฎกรรม
ดีชั่วทุกกระทำ......................แน่! ย้อน
รักผู้อื่นโน้มนำ......................รักตอบ
รักสิ่งสรรพดับร้อน.................เลื่อนหล้าสู่สวรรค์

...."รัก"นั้นธรรม์เที่ยงแท้..........แน่นอน
ทุกศาสน์ปราชญ์พร่ำสอน..........ไป่เว้น
จวบกาลล่วงลับจร..................หล้าล่ม
"รัก"สถิต บ หลบเร้น..............จรัสแจ้งใจไสว


ปัญญา น. ความรอบรู้, ความรู้ทั่ว, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
ตระหนัก [ตฺระหฺนัก] ก. รู้ประจักษ์ชัด, รู้ชัดแจ้ง.
พุทธ, พุทธ, พุทธะ [พุด, พุดทะ] น. ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว
อวิชชา [อะวิดชา] น. ความไม่รู้แจ้ง หมายถึง ไม่รู้แจ้งในอริยสัจ ๔; ความเขลา. (ป.).
ย้อน ก. หวนกลับ, ทวนกลับ, พูดสวนตอบ (มักใช้ในทางไม่ดี)
แย้ง ก. ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน
พะวง ก. กังวล, ห่วงใย.
ประจักษ-, ประจักษ์ ว. ปรากฏชัด อาจเป็นทางตาหรือใจก็ได้ เช่น ประจักษ์แก่ตา ประจักษ์แก่ใจ. (ส. ปฺรตฺยกฺษ; ป. ปจฺจกฺข).
ปรีชา [ปฺรี-] น. ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้จัดเจน.
ชาญ ว. ชํานาญ.
ซึ้ง ว. ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้ เช่น ปัญหาลึกซึ้ง คิดลึกซึ้ง; รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ เช่น ภาพนี้มองดูซึ้ง
สถิต [สะถิด] ก. อยู่, ยืนอยู่, ตั้งอยู่, (ใช้เป็นคํายกย่องแก่สิ่งหรือบุคคลที่อยู่ในฐานะสูง) เช่น พระเจ้าสถิตบนสวรรค์ 
จรัส [จะหฺรัด] (แบบ) ว. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)