บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

Rosy angel
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

                        ที่เน้นบทบาทสมมุติ

ชื่อผู้รายงาน    นางพรทิพย์  จาริคุณ

 

                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมประสบการณ์        ที่เน้นบทบาทสมมุติที่ผู้รายงานสร้างขึ้นตามเกณฑ์  80/80  (2)   เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ที่เน้นบทบาทสมมุติ  กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2556  ของโรงเรียน   วัดปากระวะ  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  6  คน  โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา  4  สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ที่เน้นบทบาทสมมุติ  จำนวน  12  กิจกรรม  แผนการจัดประสบการณ์  ที่เน้นบทบาทสมมุติ  จำนวน  4  แบบทดสอบทางภาษา  จำนวน  1  ฉบับ  และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ( %)  ค่าเฉลี่ย (µ)   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( σ )  และการทดสอบค่าที ( t-test)

 

            ผลการศึกษาพบว่า  (1)  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ที่เน้นบทบาทสมมุติมีประสิทธิภาพ  80/80  สูงกว่าเกณฑ์  (2)  ผลการเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นบทบาทสมมุติสูงขึ้นก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการความเห็น (0)