ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัย นายทองใบ ปัดทำ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

          1.  เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   และจำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำใน  5  ด้านคือ

                   1.1  ปัจจัยด้านเจตคติของนักเรียน

                   1.2  ปัจจัย ด้านผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                   1.3  ปัจจัย ด้านการประเมินผลการเรียน

                   1 .4  ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

                   1 .5   ปัจจัยด้านครอบครัว

          2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6       โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ

                   2.1  ประชากรที่วิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ

                   2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555 จำนวน 195 คน ที่ถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง แจงนับจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย คือ ด้านเจตคติของนักเรียน จำนวน 1 4 ข้อ ด้านผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ ด้านการประเมินผลการเรียน จำนวน 4 ข้อ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 9 ข้อ และด้านครอบครัวจำนวน 5 ข้อ มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  (rating  scale)    5  ระดับ  รวมจำนวน  41 ข้อ

          ผลการวิจัยพบว่า

          ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการวิจัยดังนี้

          1.  ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ถ้าจำแนกรายด้านพบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (= 4)  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก    (= 3.52)

 

          2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระสำคัญในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๕ความเห็น (0)