สอบครูผู้ช่วย 3 ภาคไม่ติดต่อกัน, เรียน ป.โท ได้ใบครู?, ลาเกิน ไม่ได้เหรียญจักพรรดิมาลา, ใครอนุญาตใช้รถส่วนตัว

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5  เรื่องดังนี้ 


       1. วันที่ 29 ก.ค.56 คุณ Ubolwan Phuaknokถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า มหาวิทยาลัยเวสเทรินส์ บอกว่าเรียน ป.โทบริหารการศึกษา 9 เดือนจบ พร้อมกับได้วุฒิครูด้วย   จะโดนหลอกหรือเปล่า 

            ผมตอบว่า   เรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น  ดูแลโดย 2 หน่วยงาน  คือ
            1) เรียน ป.โท 9 เดือนจบ
            2) เรียน ป.โท จบ ได้วุฒิครูด้วย
            ประเด็นที่ 1  เรียน ป.โท 9 เดือนจบ  เป็นเรื่องของ "สกอ." ว่าได้เห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วหรือไม่  วันนี้ ( 29 ก.ค.56 ) ผมถาม สกอ. แล้วได้รับคำตอบว่าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ของ ม.เวสเทิร์น เป็นหลักสูตรปรับปรุง อยู่ในระหว่างขั้นตอนเสนอให้ สกอ.รับทราบหลักสูตร ( ยังไม่ได้รับทราบ )
             สกอ.แนะนำว่า ควรเรียนในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพราะที่ไปจัดนอกที่ตั้งมักจะไม่ได้รับการรับรอง

             ประเด็นที่ 2  เรียน ป.โท จบ ได้วุฒิครูด้วย  เป็นเรื่องของ "คุรุสภา" ว่ารับรองหรือไม่  ประเด็นนี้ผมทราบนานแล้วว่าคุรุสภามีแนวคิดจะให้มีหลักสูตร ป.โทบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพครูด้วย  เมื่อเรียนจบ ป.โท ก็ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ด้วย  แต่ตอนนี้แนวคิดนี้ยังไม่ได้อนุมัติออกมา และถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะอนุมัติออกมา ก็ไม่ใช่หลักสูตร 9 เดือนจบ
            ฉะนั้นผู้เรียนจบแต่ละราย ต้องนำใบทรานสคริปพร้อมคำอธิบายรายวิชาไปยื่นให้คุรุสภาเทียบโอนว่าได้มาตรฐานวิชาชีพครูกี่มาตรฐาน ซึ่งไม่ครบแน่ ต้องสอบเพิ่มในบางมาตรฐาน อาจเทียบโอนได้ประมาณ 4-6 มาตรฐานจาก 9 มาตรฐาน
            วันนี้ ( 29 ก.ค.56 )  ผมถามคุรุสภา ก็ยังยืนยันคำตอบนี้

        2. วันที่ 31 ก.ค.56 ผมโพสต์เผยแพร่ข้อมูลในเฟซบุ๊ค ว่า  ลาเกิน ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  ดังนี้

            สำนักเลขาธิการคณรัฐมนตรี ตอบข้อารือว่า  เหรียญจักรพรรดิมาลาสำหรับพระราชทานผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี   หมายถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
            ดังนั้น กรณีไม่ได้รับการลื่อนเงินเดือนเนื่องจาก
            - ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์
            - ลาป่วย ลากิจ และมาสายเกิน
            ไม่อาจถือได้ว่ารับราชการมาด้วยความเรียบร้อย  จึงไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา


         3. วันเดียวกัน ( 31 ก.ค.) คุณ “Lovely Oah” ครูอาสาฯ กศน.สมุทรสงคราม ถามผมผ่านเพซบุ๊ค ว่า การสอบครูผู้ช่วย จะสอบเป็นช่วงๆ หรือ ติดกัน 3 วันแล้วประกาศเหมือนเขตพื้นที่

             ผมตอบว่า   ของ กศน. ทั้งประเทศถือเป็นเขตเดียว  ถ้ามีผู้สมัคร 5-6 พันคน  แล้วต้องสอบ 3 ภาคทุกคน เช่นสอบสัมาษณ์ทั้ง 5-6 พันคน จะไม่ไหว   ครั้งที่แล้วสอบเป็นช่วง ๆ สอบเฉพาะภาค ก ก่อน แล้วรอตรวจข้อสอบรู้ผลภาค ก แล้ว  จึงให้เฉพาะผู้ได้คะแนนภาค ก ถึง 60 % เข้าสอบภาค ข   และ ผู้ได้คะแนนภาค ข ไม่ถึง 60 % ก็ไม่ต้องเข้าสอบภาค ค ( สัมภาษณ์ ) 

        4. วันที่ 1 ส.ค.56 อ.วันดี ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.เสนา ถามผมระหว่างการประชุมด้วยกัน ว่า  พนักงานราชการไปราชการโดยไม่มีข้าราชการไปด้วย จะขอใช้รถส่วนตัวได้หรือไม่

           ผมตอบว่า  ได้  อยู่ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติจะพิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและความเหมาะสม  แต่  ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้รถส่วนตัวไม่ใช่ ผอ.กศน.อำเภอ/เขต   โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 ข้อ 11 ( 4 )  กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัด  ให้เป็นอำนาจของอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ  ( ของ กศน. หมายถึงปลัดกระทรวง )  ซึ่งจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้
           ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/51  มอบอำนาจให้ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ในข้อ 8 ว่า  “การอนุมัติให้เดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของตนเอง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด และบุคคลภายนอก  การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ... ...
           แต่ ในคำสั่งที่มอบอำนาจให้ ผอ.กศน.อ./ข. ที่ 489/51  ข้อ 9  ระบุดังนี้
           - วรรคหนึ่ง  การอนุมัติไปราชการ ... ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง บุคคลภายนอก ... ...
           - วรรคสอง  การอนุมัติไปราชการสำหรับตนเอง ของ ผอ.กศน.อ. ภายในเขตจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดนั้น ... ...
           - วรรคสาม  การอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการภายในเขตพื้นที่
ตามวรรคสอง
          สรุปว่า ผอ.กศน.อ./ข. มีอำนาจอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้เฉพาะการไปราชการภายในเขตพื้นที่ของตนเอง  ส่วนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่น ๆ ถ้าจะขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวต้องขออนุมัติ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม.


        5. วันที่ 5-7 ส.ค.56  ผมไปประชุมปฏิบัติการ ของ สทศ. ( N-NET ) ที่ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยค่ะ

ที่นำเรื่องราวดีๆมาบอก

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

จงกล อินน้อย
IP: xxx.93.213.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ ทราบความเคลื่อนไหว ของ กศน.ทันเหตุการณ์ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะอาจาร์เอก ถามครั้งใดก็ได้ความรู้แจ้งทุกครั้ง...กลับจากจีนแล้วหรือคะ

กลับจากจีนวันนี้ ( มาถึงบ้านวันที่ 19 ส.ค.56 )

หมายเลขบันทึก

544585

เขียน

04 Aug 2013 @ 13:35
()

แก้ไข

04 Aug 2013 @ 16:09
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก