การถือศีลอดในเดือนรอมดอน  ของชาวมุสลิม คือ การงดเว้นการกระทำต่าง ๆ ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นถึงตะวันตกดินคือ งดการกินและการดื่ม งดการแสดงออกทางเพศ งดการใช้วัตถุภายนอกล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะภายใน งดการแสดงอารมณ์ร้าย และความผิดต่าง ๆ พร้อมทั้งให้กระทำสิ่งต่าง ๆ คือ ทำการนมัสการ พระเจ้าให้มากกว่าวาระธรรมดา ถ้าเป็นการถือศีลรอมาดอน ให้ทำละหมาดตะรอวีห์ จำนวน 20 รอกะอัต อ่านกุรอานให้มาก สำรวมอารมณ์และจิตใจ ทำทานแก่ผู้ยากไร้ และบริจาคเพื่อการกุศล กล่าวซิกิร (บทรำลึกพระเจ้า) และให้นั่งสงบจิต อิตติภาพ ในมัสยิด ที่มา: จากหอมรดกไทย) ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่มาก ตามฐานคิดของผม เรื่องนี้เราได้พูดคุยกันกับทีมงานที่เป็นพยาบาลในเครือข่ายไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน เมื่อคราวนำโครงร่างวิจัย (วิพากษ์โครงการผู้สูงอายุฯ อ.ปากพะยูน) ไปดูกัน
          จากการพูดคุยกันวันนั้น ทำให้ทราบว่า กะ (พี่) สุคล  รักมาก พยาบาลชุมชน รพ.ปากพะยูน ผู้ที่เขียนบันทึก “เรื่องเล่าจากคุณพยาบาลชุมชน นวตกรรมพื้นบ้านชุมชนมุสลิม”โครง..คุ้มภัย ความปลอดภัยจากรุ่นสู่รุ่น“ และคุณอาภรณ์  หนูพันธ์ (เจ้าของ blog คุณพยาบาลกับงานส่งเสริม) สนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวมุสลิม ในระหว่างการถือศีลอด ช่วงเดือนรอมดอน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลานี้พอดี ทั้งหมอยอร์นและผมยินดีสนับสนุนกะ (พี่) สุคนฯ คุณอาภรณ์ฯ และทีมงาน อย่างเต็มที่ โดยตกลงที่จะนำเข้าสู่กระบวนการในโครงการ “ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน
          โดยมีคำถามหลัก (ใหญ่ ๆ) คือ ในระหว่างการถือศีลอด ช่วงเดือนรอมดอนนี้ พี่น้องชาวมุสลิมมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างไรบ้าง ซึ่งกรอบคิดอย่างด่วน ๆ ตอนนี้ มีว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพใน 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ
          ก็เลยถือเอาบันทึกนี้เป็นบันทึกที่เริ่มต้น จากนั้นก็ได้นำบทสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต ประสบการณ์ หรือการพูดคุยมาบันทึกต่อ หรือผู้สนใจท่านใดที่จะนำเสนอออกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ขอเชิญนะครับ