สอบครูผู้ช่วย, คุณธรรมกี่ประการ, เสนอกลุ่มพัฒนา กศน., ทำชำนาญการ, เต็มขั้น ขอสายสะพาย, ขอบคุณ กศน.อ.บ้านแพรก/เอกสารดูเตรียมสอบครู กศน.ตำบล

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  7  เรื่องดังนี้


         1. วันที่ 23 ก.ค.56 คุณภาณุพงศ์ สังข์ด้วง ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า   การประเมินคุณธรรม กศน. ใช้ 9 ประการ หรือ 11 ประการ   ใน IT 9 ประการ คู่มือปรับปรุงใหม่ 9 ประการ  แต่ประกันคุณภาพ 11 ประการ   จะทำสมุดประเมินคุณธรรมใหม่ กลัวว่าทำแล้วจะผิดพลาด  แล้วในส่วนที่เพิ่มมา 2 ประการ ไม่ทราบว่ารวมอยู่ในคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมด้วยหรือไม่

             ผมตอบว่า   การประเมินคุณธรรมตามหลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน 51 ให้ประเมิน 9 ประการ  ส่วนการประเมินคุณภาพ ให้ประเมิน 11 ประการ   ถึงแม้จะต่างกันก็ไม่เป็นไรเป็นการประเมินคนละตอนกัน
             การประเมินคุณภาพภายใน กับการประเมินคุณภาพภายนอก ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ  ถึงแม้การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกจะมี 11 ประการเท่ากัน แต่บางข้อก็ไม่เหมือนกัน เช่น ภายในมี "มีน้ำใจ" แต่ภายนอกมี "รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น" แทน

            ถึงแม้จะต่างกัน แต่ทุกข้อเราต้องสร้างเสริมหรือปลูกฝังอยู่แล้ว สอดแทรกหรือแฝงอยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด  เพียงแต่จะเน้นให้ชัดเจนแค่ไหน  เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจบหลักสูตร กศ.ขั้นพื้นฐาน ไม่มีการประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิต แต่ในการเรียนเรียนการสอนมีเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วย เวลาประเมินคุณภาพต้องประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วย แต่การประเมินเพื่อการจบหลักสูตรไม่ต้องประเมิน   ( คุณธรรมส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในการประเมินภายในภายนอก 2-3 ประการ จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม )


         2. คืนวันที่ 24 ก.ค.56 ผมเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค เรื่อง หลักเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ว12 ( รับเฉพาะบุคลากรในสังกัด ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ก.ค.56  ดังนี้

             1)  ให้ อ.ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ( แทน สป.ศธ. )
             2)  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และหากพบว่าการดำเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้
             3)  การสอบคัดเลือกจะแบ่งเป็น
                  3.1  ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คะแนนเต็ม 150 คะแนน  ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
                  3.2  ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม 150 คะแนน  ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และ
                  3.3  ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน  ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
             4)  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้อ 2.6 คือ
                  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษาพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ  ซึ่งทุกตำแหน่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย   ( ขาดวันเดียวก็ไม่ได้ )
             5)  ภาค ก.  ภาค ข.  ภาค ค.  สอบวิชาอะไรบ้าง ดูรายละเอียดในหลักสูตรแนบท้าย ( หน้า 5-6 ) ที่  http://www.otepc.go.th/images/document/2556/07/v12-2556.pdf


         3. คืนวันเดียวกัน ( 24 ก.ค.) คุณ Chittima Phongtay ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  มี ขรก. เดิมเป็นบรรณารักษ์ต่อมาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นครู คศ.1 ต้องการจะมีวิทยะฐานะชำนาญการ ส่งเอกสารตามแบบที่ กคศ.กำหนดมา ให้ สนง.กศน.จังหวัดแล้ว (เอกสาร ก.ค.ศ.1 ก.ค.ศ.3)  ซึ่งงานบุคลากรต้องส่งเอกสารรวมทั้งแบบคำร้องให้ สนง.กศน.ก่อน ใช่ใหม  แล้ว กจ. จะแจ้งให้ กศน.จังหวัดแต่งตั้งกรรมการ 3 คน (ที่มี ขรก.สังกัดอื่นด้วย และก็ ขรก.ในสังกัดเรา 2 คน )   หรือว่าเราสามารถแต่งตั้งกรรมการ 3 คน พร้อมทั้งประเมินไปให้ กจ.ได้เลย. (ทำเหมือนกับ ผอ.สถานศึกษาที่ขอมี วฐ.ชำนาญการพิเศษหรือเปล่า

            ผมตอบว่า   ปกติต้องรอให้ กจ.ตรวจคุณสมบัติแล้วแจ้งมาก่อน   แต่เพื่อความแน่นอน(กันพลาด) โทร.ไปถาม กจ.ดีกว่า 02-2822159 ได้ความว่ายังไงก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะ

            ต่อมา คืนวันที่ 25 ก.ค.56 คุณ Chittima Phongtay แจ้งผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า 
  โทรไปถาม กจ.แล้ว  ในรายนี้เป็นการขอ “เทียบประสบการณ์” เพื่อลดเวลาการขอมี วฐ.ชำนาญการ ต้องทำรายงานประสบการณ์การปฎิบัติงานที่เป็นลักษณะการสอน/การให้ความรู้ ( บทบาท “ครู” ) เมื่อครั้งที่ยังเป็นบรรณารักษ์  ทำเป็นรูปเล่มให้สวยงามเรียบร้อย แล้วจึงส่งไปพร้อมกับแบบเสนอฯ ก.ค.ศ.1,2,3  (แบบ ก.ค.ศ.1 ในส่วนที่ลงชื่อผู้ตรวจคุณสมบัติกับหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ให้เว้นไ ว้กจ.จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)  เมื่อ กจ. ตรวจเสร็จแล้วจีงจะแจ้งให้แต่งตั้งกรรมการประเมินต่อไป

         4. เช้าวันที่ 26 ก.ค.56 ผมโพสท์เสนอกลุ่มพัฒนา กศน. ดังนี้

             เรียน กลุ่มพัฒนา กศน.
             มีผู้เสนอหลายคนแล้ว ทั้งระดับนักศึกษา ระดับครู และระดับ ผอ.กศน.อำเภอ ( รวมทั้งระดับ ผอ.สนง.กศน.จังหวัด ) ว่า
             กรณี "จบ ม.6 ใน 8 เดือน" ถ้าหมด 8 เดือนแล้ว ยังผ่านไม่ครบ 9 วิชา ต้องลงทะเบียนใหม่อีกรุ่น  เขาเสนอว่า น่าจะชำระเงินตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียน เช่นกำหนดว่า วิชาละ 200 บาท ลงทะเบียน 2 วิชา ก็ชำระ 400 บาท  น่าจะดีกว่าต้องชำระเต็ม 1500 บาท อีกครั้ง  เป็นเหตุเป็นผลดี  ( เงินนี้จะจ่ายให้ครูที่ปรึกษา  นักศึกษาชำระเท่าไร ครูก็ได้เท่านั้น )  ซึ่งผมเองก็เห็นด้วย  แต่ยังไม่มีโอกาสเสนอกลุ่มพัฒนา กศน. และไม่รู้ว่ากลุ่มพัฒนา กศน. จะสนใจรับพิจารณาหรือไม่
            จึงขอเสนอกลุ่มพัฒนา กศน.ในเฟซบุ๊คนี้แหละ กรุณารับไปพิจารณาด้วยนะครับ 


         5. วันที่ 26 ก.ค.56 ผมโพสต์ในเฟซบุ๊ค เรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกรณีเงินเดือนเต็มขั้น คศ.3  ว่า
             ปี 2556 นี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ข้าราชการสังกัด ก.ค.ศ. ) ที่เงินเดือนถึงขั้นสูง ( 53,080 บาท ) และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม.ได้
แม้ไม่ใช่ปีที่จะเกษียณและไม่ใช่ตำแหน่งบังคับบัญชา  ( เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ )  http://203.172.142.88/webnfe/attachments/34425_File0006.PDF

         6. วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค.56 คุณกฤตวิภพ เนตรวงษ์ ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  จะไปสอบพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ที่บุรีรัมย์ แต่ตอนนี้ยังขาดเอกสารในการอ่านสอบ  พอจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องไหม 

             ผมตอบว่า   ดูใน
             1)  คู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล ที่ http://udon.nfe.go.th/mud/UserFiles/File/8542.pdf
             2)  กศน.อ.บ้านแพรก โดยคุณเลิศชาย ครู กศน.ตำบล  ( ขอบคุณมากนะ )  ได้รวบรวมเอกสารสำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งครู กศน.ตำบล ไว้ให้ดาวน์โหลด ที่
                  - http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1296.0.html  
                  - http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php


         7. วันที่ 30 ก.ค.- 1 ส.ค.56 ผมไปเข้าร่วมประชุมคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก ปลายภาค 1/56 ของ จ.พระนครศรีอยุธยา  ที่ โรงแรมบ้านสวนฝน จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.เอกชัย มากๆค่ะ ที่ให้ความรู็้ กับครู กศน.มาตลอดค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคนครับ

หมายเลขบันทึก

543949

เขียน

29 Jul 2013 @ 06:54
()

แก้ไข

23 Aug 2013 @ 20:43
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก