สอบครูผู้ช่วย, คุณธรรมกี่ประการ, เสนอกลุ่มพัฒนา กศน., ทำชำนาญการ, เต็มขั้น ขอสายสะพาย, ขอบคุณ กศน.อ.บ้านแพรก/เอกสารดูเตรียมสอบครู กศน.ตำบล

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  7  เรื่องดังนี้


         1. วันที่ 23 ก.ค.56 คุณภาณุพงศ์ สังข์ด้วง ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า   การประเมินคุณธรรม กศน. ใช้ 9 ประการ หรือ 11 ประการ   ใน IT 9 ประการ คู่มือปรับปรุงใหม่ 9 ประการ  แต่ประกันคุณภาพ 11 ประการ   จะทำสมุดประเมินคุณธรรมใหม่ กลัวว่าทำแล้วจะผิดพลาด  แล้วในส่วนที่เพิ่มมา 2 ประการ ไม่ทราบว่ารวมอยู่ในคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมด้วยหรือไม่

             ผมตอบว่า   การประเมินคุณธรรมตามหลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน 51 ให้ประเมิน 9 ประการ  ส่วนการประเมินคุณภาพ ให้ประเมิน 11 ประการ   ถึงแม้จะต่างกันก็ไม่เป็นไรเป็นการประเมินคนละตอนกัน
             การประเมินคุณภาพภายใน กับการประเมินคุณภาพภายนอก ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ  ถึงแม้การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกจะมี 11 ประการเท่ากัน แต่บางข้อก็ไม่เหมือนกัน เช่น ภายในมี "มีน้ำใจ" แต่ภายนอกมี "รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น" แทน

            ถึงแม้จะต่างกัน แต่ทุกข้อเราต้องสร้างเสริมหรือปลูกฝังอยู่แล้ว สอดแทรกหรือแฝงอยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด  เพียงแต่จะเน้นให้ชัดเจนแค่ไหน  เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจบหลักสูตร กศ.ขั้นพื้นฐาน ไม่มีการประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิต แต่ในการเรียนเรียนการสอนมีเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วย เวลาประเมินคุณภาพต้องประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วย แต่การประเมินเพื่อการจบหลักสูตรไม่ต้องประเมิน   ( คุณธรรมส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในการประเมินภายในภายนอก 2-3 ประการ จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม )


         2. คืนวันที่ 24 ก.ค.56 ผมเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค เรื่อง หลักเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ว12 ( รับเฉพาะบุคลากรในสังกัด ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ก.ค.56  ดังนี้

             1)  ให้ อ.ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ( แทน สป.ศธ. )
             2)  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และหากพบว่าการดำเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้
             3)  การสอบคัดเลือกจะแบ่งเป็น
                  3.1  ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คะแนนเต็ม 150 คะแนน  ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
                  3.2  ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม 150 คะแนน  ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และ
                  3.3  ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน  ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
             4)  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้อ 2.6 คือ
                  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษาพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ  ซึ่งทุกตำแหน่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย   ( ขาดวันเดียวก็ไม่ได้ )
             5)  ภาค ก.  ภาค ข.  ภาค ค.  สอบวิชาอะไรบ้าง ดูรายละเอียดในหลักสูตรแนบท้าย ( หน้า 5-6 ) ที่  http://www.otepc.go.th/images/document/2556/07/v12-2556.pdf


         3. คืนวันเดียวกัน ( 24 ก.ค.) คุณ Chittima Phongtay ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  มี ขรก. เดิมเป็นบรรณารักษ์ต่อมาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นครู คศ.1 ต้องการจะมีวิทยะฐานะชำนาญการ ส่งเอกสารตามแบบที่ กคศ.กำหนดมา ให้ สนง.กศน.จังหวัดแล้ว (เอกสาร ก.ค.ศ.1 ก.ค.ศ.3)  ซึ่งงานบุคลากรต้องส่งเอกสารรวมทั้งแบบคำร้องให้ สนง.กศน.ก่อน ใช่ใหม  แล้ว กจ. จะแจ้งให้ กศน.จังหวัดแต่งตั้งกรรมการ 3 คน (ที่มี ขรก.สังกัดอื่นด้วย และก็ ขรก.ในสังกัดเรา 2 คน )   หรือว่าเราสามารถแต่งตั้งกรรมการ 3 คน พร้อมทั้งประเมินไปให้ กจ.ได้เลย. (ทำเหมือนกับ ผอ.สถานศึกษาที่ขอมี วฐ.ชำนาญการพิเศษหรือเปล่า

            ผมตอบว่า   ปกติต้องรอให้ กจ.ตรวจคุณสมบัติแล้วแจ้งมาก่อน   แต่เพื่อความแน่นอน(กันพลาด) โทร.ไปถาม กจ.ดีกว่า 02-2822159 ได้ความว่ายังไงก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะ

            ต่อมา คืนวันที่ 25 ก.ค.56 คุณ Chittima Phongtay แจ้งผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า 
  โทรไปถาม กจ.แล้ว  ในรายนี้เป็นการขอ “เทียบประสบการณ์” เพื่อลดเวลาการขอมี วฐ.ชำนาญการ ต้องทำรายงานประสบการณ์การปฎิบัติงานที่เป็นลักษณะการสอน/การให้ความรู้ ( บทบาท “ครู” ) เมื่อครั้งที่ยังเป็นบรรณารักษ์  ทำเป็นรูปเล่มให้สวยงามเรียบร้อย แล้วจึงส่งไปพร้อมกับแบบเสนอฯ ก.ค.ศ.1,2,3  (แบบ ก.ค.ศ.1 ในส่วนที่ลงชื่อผู้ตรวจคุณสมบัติกับหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ให้เว้นไ ว้กจ.จะเป็นผู้ดำเนินการเอง)  เมื่อ กจ. ตรวจเสร็จแล้วจีงจะแจ้งให้แต่งตั้งกรรมการประเมินต่อไป

         4. เช้าวันที่ 26 ก.ค.56 ผมโพสท์เสนอกลุ่มพัฒนา กศน. ดังนี้

             เรียน กลุ่มพัฒนา กศน.
             มีผู้เสนอหลายคนแล้ว ทั้งระดับนักศึกษา ระดับครู และระดับ ผอ.กศน.อำเภอ ( รวมทั้งระดับ ผอ.สนง.กศน.จังหวัด ) ว่า
             กรณี "จบ ม.6 ใน 8 เดือน" ถ้าหมด 8 เดือนแล้ว ยังผ่านไม่ครบ 9 วิชา ต้องลงทะเบียนใหม่อีกรุ่น  เขาเสนอว่า น่าจะชำระเงินตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียน เช่นกำหนดว่า วิชาละ 200 บาท ลงทะเบียน 2 วิชา ก็ชำระ 400 บาท  น่าจะดีกว่าต้องชำระเต็ม 1500 บาท อีกครั้ง  เป็นเหตุเป็นผลดี  ( เงินนี้จะจ่ายให้ครูที่ปรึกษา  นักศึกษาชำระเท่าไร ครูก็ได้เท่านั้น )  ซึ่งผมเองก็เห็นด้วย  แต่ยังไม่มีโอกาสเสนอกลุ่มพัฒนา กศน. และไม่รู้ว่ากลุ่มพัฒนา กศน. จะสนใจรับพิจารณาหรือไม่
            จึงขอเสนอกลุ่มพัฒนา กศน.ในเฟซบุ๊คนี้แหละ กรุณารับไปพิจารณาด้วยนะครับ 


         5. วันที่ 26 ก.ค.56 ผมโพสต์ในเฟซบุ๊ค เรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกรณีเงินเดือนเต็มขั้น คศ.3  ว่า
             ปี 2556 นี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ข้าราชการสังกัด ก.ค.ศ. ) ที่เงินเดือนถึงขั้นสูง ( 53,080 บาท ) และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม.ได้
แม้ไม่ใช่ปีที่จะเกษียณและไม่ใช่ตำแหน่งบังคับบัญชา  ( เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ )  http://203.172.142.88/webnfe/attachments/34425_File0006.PDF

         6. วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค.56 คุณกฤตวิภพ เนตรวงษ์ ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  จะไปสอบพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ที่บุรีรัมย์ แต่ตอนนี้ยังขาดเอกสารในการอ่านสอบ  พอจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องไหม 

             ผมตอบว่า   ดูใน
             1)  คู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล ที่ http://udon.nfe.go.th/mud/UserFiles/File/8542.pdf
             2)  กศน.อ.บ้านแพรก โดยคุณเลิศชาย ครู กศน.ตำบล  ( ขอบคุณมากนะ )  ได้รวบรวมเอกสารสำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งครู กศน.ตำบล ไว้ให้ดาวน์โหลด ที่
                  - http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1296.0.html  
                  - http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php


         7. วันที่ 30 ก.ค.- 1 ส.ค.56 ผมไปเข้าร่วมประชุมคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก ปลายภาค 1/56 ของ จ.พระนครศรีอยุธยา  ที่ โรงแรมบ้านสวนฝน จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรม#สายสะพาย#สอบครูผู้ช่วย#ทำชำนาญการ#สอบครู กศน.ตำบล

หมายเลขบันทึก: 543949, เขียน: 29 Jul 2013 @ 06:54 (), แก้ไข: 23 Aug 2013 @ 20:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.เอกชัย มากๆค่ะ ที่ให้ความรู็้ กับครู กศน.มาตลอดค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคนครับ