กำหนดการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCU ภาคใต้ ครั้งที่ 4

  ติดต่อ

  17-18 ต.ค. 2549 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุวิทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

        ตามที่ เครือข่ายการเรียนรู้ PCU ภาคใต้ ได้ขอความเห็นจากทีมเครือข่ายว่าจะจัดการประชุมครั้งที่ 4 ขึ้น (บันทึกเดิม) ซึ่งให้ชุมพรเป็นเจ้าภาพ นั้น ปรากฏว่าเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างเกิดขึ้น ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมใหม่ ดังนี้

        สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับ สหกรณ์บริการสุขภาพหาดใหญ่ จำกัด ในนามเครือข่ายการเรียนรู้ PCU ภาคใต้ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ" ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุวิทย์ ชั้น 5 ตึกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แผนที่) ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2549 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้เงื่อนไขและบริบทของแต่ละพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพชุมชนที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ"
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุม นพ.สุวิทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

17 ตุลาคม 2549
        12.30-13.00 น.  ลงทะเบียน
        13.00-16.00 น.  ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดย คุณสุรศักดิ์  อธิคมานนท์

18 ตุลาคม 2549
        09.00-12.00 น.  วิพากษ์โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายการเรียนรู้ PCU ภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ปัตตานี และสงขลา) โดย ผศ.ดร. สุกัญญา  โลจนาภิวัฒน์
        12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
        13.00-14.00 น.  นโยบายการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ. อมร  รอดคล้าย
        14.00-14.30 น.  ทำ AAR
        14.45-16.00 น.  ร่วมอภิปรายและเสนอความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปิดประชุม
        (รับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น., 14.30-14.45 น.)

                                อำนวย  สุดสวาสดิ์ นวก.สสอ.พะโต๊ะ      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร

หมายเลขบันทึก: 54356, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 13:26:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สปสช.#บริการสุขภาพปฐมภูมิ#สพช.#เครือข่ายการเรียนรู้pcuภาคใต้#พัฒนานวัตกรรม#สหกรณ์บริการสุขภาพหาดใหญ่#การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)