จากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปิดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ จึงได้จัดตั้งห้องสมุดกฎหมายเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ อาทิ หนังสือคำอธิบายทางกฎหมายลักษณะต่างๆ คำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง ปัจจุบัน , พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายต่างๆ , ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา , วารสารกฎหมาย และหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ เล่ม ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้เข้าใช้บริการว่าห้องสมุดที่มีหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายไว้ให้ศึกษามากอีกแห่งหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยสามารถสืบค้นหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดกฎหมายปัจจุบันตั้งอยู่บนชั้น ๒ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

J4360095
J4360096