เมื่อเสร็จสิ้นฤดูแห่งการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2548 งานนโยบายและแผน หน่วยประกันคุณภาพ ขอสรุปผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบของคณะ และหน่วยงานย่อยภายในคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมระดับหน่วยงานย่อยระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2549 และของคณะสหเวชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2549 โดยวันนี้ขอนำเสนอในส่วนของผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach)