วันนี้สมาชิกชุมนุมอนุรักษ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้จะมาทำความรู้จักกล้วยน้ำว้า กันค่ะ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ชื่อวิทยาศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ ดังนั้นเริ่มต้นจาก
กล้วยๆ จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

             
                               "เขียนชื่อกลุ่มก่อน"

           เริ่มจากขั้นแรกสุดคือ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๗ กลุ่มโดยใช้วิธีการนับ ๑ ถึง ๗ ใครนับเลขเดียวกันก็รวมกลุ่มกันทำให้ได้ ๗ กลุ่มๆ ละ ๔ คน ลงตัวที่สุดในโลก
           ขั้นที่สองตัวแทนกลุ่มมารับเอกสารซึ่งมี ๒ แผ่น เด็กๆ ขอเวลาอ่าน ๑๐ นาที โดยใช้วิธีการให้นักเรียนดูข้อมูลแล้วประมาณการเวลาที่จะใช้ด้วยตนเองในรูปมติเสียงส่วนใหญ่
           ขั้นที่สาม ครูนกชี้แจงวาอ่านเพื่อตอบคำถามปรนัย ๓ ตัวเลือก ๔ ข้อ และข้อสุดท้ายเป็นข้อสอบเขียน แต่ละข้อใช้เวลา ๕ นาที

              

                                      "คำถามนี้ก็กล้วยอีก"

           ขั้นที่สี่ลงมือแข่งขันโดยให้นักเรียนใช้กระดาษด้านหลังข้อมูลกล้วยน้ำว้า  โดยครูจะใช้วิธีแสดงคำถามบนจอให้เวลาคิด ๒ นาทีจากนั้นตอบคำถาม แล้วครูเฉลยทันที  ดังนั้นแต่ละกลุ่มจะรู้คะแนนเรียกว่า ลุ้นแบบจอต่อจอเลยค่ะ  พบว่าข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๔ ทุกกลุ่มได้คะแนนเท่ากัน  จึงต้องใช้ข้อ ๕ ตัดสิน (สอดคล้องกับแผนในใจครู)
               
                                    "วันนี้ท่านประธานไม่มีเสีียง"

            แนวคำถามในข้อ ๑ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้าเป็นพืชประเภทใด ข้อ ๒ ข้อใดเป็นชื่ออื่นของกล้วยน้ำว้า  ข้อ ๓ กล้วยน้ำว้ามีสรรพคุณทางยาอย่างไร ข้อ ๔ กล้วยน้ำว้าฝานดิบมีประโยชน์ต่อสขุภาพอย่างไร  ช่วงนี้เด็กแต่ละกลุ่มยิ้มเริงร่า ประมาณเราทำได้
            
                                       "เขียนเร็วๆ หน่อยครับ"

            และข้อที่ ๕ ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มคะแนนสูงสุดคือ ให้เขียนที่ขึ้นต้นด้วยกล้วยภายในเวลา ๑ นาที
            ผลปรากฏว่ามีหลายกลุ่มได้คะแนนเท่ากัน ครูนกเลยเพิ่มเวลาอีก ๓๐ วินาทีให้เขียนเพิ่มปรากฏว่ามีกลุ่มที่เขียนกล้วยได้มากขึ้น ๑๙ คำ จากนั้นให้มาอ่านให้เพื่อนฟัง และครูนกบอกว่า คราวนี้ได้แนวคิดแล้่วนะค่ะกล้วยไม่จำเป็นต้องเป็นพืช เพราะกลุ่มที่ผ่านมาใช้ กล้วยน้ำไท  กล้วยดิบ
              
                                "กลุ่ม ๖ ต้องแปลกใหม่"


            เมื่อต่อเวลาครั้งละ ๓๐ วินาทีทำให้เด็กๆ ได้คำที่ขึ้นต้นด้วยกล้วยจำนวนมากคิด ความแปลกของกล้วยเริ่มทวีคูณมากขึ้นสุดท้ายเราได้กลุ่มที่ได้เกิน ๓๐ คำเพราะกลุ่มนี้มีตั้งแต่ กล้วยในโรงเรียน กล้วยข้างโรงเรยน กล้วยหลังโรงเรียน กล้วยหน้าโรงเรียน กล้วยบนกระเป๋า  กล้วยในกระเป๋า......ฟังกล้วยของเด็กทำให้รู้ว่าครูนกรู้จักกล้วยน้อยไป       
           
                               "พี่ๆ เขียนสิครับ กล้วยแสตมป์"


            การแข่งขั้นสุดสิ้นพร้อมได้กลุ่มที่คะแนนสูงสุดคือ กลุ่มเจ็ดที่มีน้อง ม.๑ มากทำให้ความคิดสร้างสรรค์พรั่งพรู
           
                             "กลุ่มเราทุ่มเท มุ่งมั่นสังเกตจากท่ายืน"

            สิ่งที่เราได้วันนี้คือ การอ่านข้อมูลทางพฤกษศาสตร์  การได้รู้คุณค่าของกล้วยน้ำว้า  และการได้คิดคล่อง คิดหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ สังเกตเห็นเด็กๆ ก้าวกลับบ้านอย่างมีความสุขกับเรื่อง
กล้วยๆ ค่ะ