อบรมวินัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตราชการและ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540


6 มิถุนายน 2556 อบรมวินัยกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและพรบ.ข้อมูลข่าวสารพศ. 2540


พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 โดย น.ส.พีระดา มัญยานนท์ นิติกรกรมสุขภาพจิต


เพื่อการปกครองที่ดี มีการตรวจสอบการบริหารราชการ ของฝ่ายปกครอง

ประชาชนมีสิทธิ มีข้อโต้แย้งฝ่ายปกครองอย่างไรบ้าง

คำสั่งทางปกครอง คือ คำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายสั่งให้ประชาชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหยุดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเป็นคำสั่งที่ให้สิทธิหรือตัดสิทธิประชาชนซึ่งคำสั่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อประชาชนคนใดคนหนึ่ง

หลักเบื้องต้นของสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

_เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น _คำสั่งไม่เปิดเผยเป็นคำสั่งทางปกครอง

ข้อมูลข่าวสารบ้างอย่างกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ เช่น ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน นโยบายในการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานของรัฐ ล่าสุดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น มลพิษ การปล่อยของเสีย

ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ กระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการพิจารณาของผู้มีอำนาจ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน รูปถ่าย ถ้ามีการเผยแพร่สู่สาธารณชนจะทำไม่ได้ยกเว้นเจ้าตัวยินยอม หรือเพื่อประโยชน์แก้สาธารณะ

ข้อมูลของแพทย์ เช่น ชื่อ ระดับการศึกษาอบรม หมายเขโทรศัพท์ ที่อยู่ของแพทย์ผู้รักษา บางส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และบางส่วนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในด้านของความเชื่อถือในการรักษา สามรถเปิดเผยได้ถ้าผู้ป่วยร้องขอ

ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่อง ที่น้ำท่วม สามารถเปิดเผยได้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น เวชระเบียนผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ญาติขอข้อมูลเวชระเบียนได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่กระทบกับผลได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

กฎกระทรวง 5 ข้อ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้กระทำการแทน และต้องได้รับการยินยอมจากผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปถ้า14 ปีไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้เยาว์

ผู้เสมือนไร้ความสามารถให้ผู้อนุบาลทำการแทน

ผูไร้ความสามารถให้ผู้พิทักษ์ทำการแทน

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 การกระทำของเจ้าหน้าที่โดยกระทำประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือกระทำโดยจงใจ พ.ร.บ.นี้ไม่คุ้มครอง

จงใจคือจงใจทำให้เสียหายรู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแต่ไม่หมายความรวมถึงว่าจะต้องเจาะจงให้เกิดผลเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างกฏหมายอาญา

ประมาทเลินเล่อ หมายถึง กระทำโดยไม่เจตนาแต่ปราศจากการระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หมายถึงขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก


มาตรา 5 การฟ้องละเมิดต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ถ้าไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดต้องฟ้องกระทรวงการคลัง

มาตรา 6 การละเมิดที่ไม่ใช่จากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

มาตรา 8 รัฐมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดได้ถ้าเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ วรรคสองสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมิต้องใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้หมายเลขบันทึก: 538268เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2013 09:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2013 11:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี