บัณฑิตศึกษาคณะเกษตรฯ มข.เข้าฝึกอบรมวิเคราะห์เคมีและกายภาพของดิน

ความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของดิน เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์


        สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ คุณโสภาพิศ โพธิสัตย์ คุณพรทิพย์พา ชุมแวงวาปี และคุณไพรวัลย์ พรมตาไก้ จัดฝึกอบรมการวิเคราะห์ดิน (soil analysis) ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพืชไร่ พืชสวน และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของดิน เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง กล่าวว่า ความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของดิน เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากลเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการตีพิมพ์ผลงาน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้สารเคมี วิธีการและ/หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดต่างๆด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันนักศึกษาในระดับบัณฑิตยังมีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในด้านทฤษฎีรวมไปถึงการปฏิบัติวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของดินไม่มากนัก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เมื่อทำการวิเคราะห์ฯแล้วนั้น ผลการทดลอง-ข้อมูลที่ได้รับอาจะยังไม่มีประสิทธิผลหรือถูกต้องเท่าที่ควร
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ กล่าวต่ออีกว่า สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Soil Analysis ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจและฝึกความชำนาญในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของดิน ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากลและการตีพิมพ์ผลงานต่อไป
        การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Soil Analysis ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง 1) Introduction to soil analysis and laboratory management 2) Digestion technique for Kjeldahl nitrogen-wet oxidation method, pH, Electrical conductivity (EC), Cat ion Exchange Capacity (CEC): extractable 3) cat ion Exchange Capacity (CEC): extractable, Potassium, Calcium (extractable and analysis), Organic matter and organic carbon และ Phosphorous (available forms): extractable and analysis 4) Titration technique for total nitrogen in soil sample, Titration technique for CEC in soil sample, Flow Injection Analyzer technique for total nitrogen

              ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ข้อมูลข่าว/ภาพ
              กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.กิตติศักดิ์ สิงหา ที่นับถือยิ่ง

    ดิฉันผู้น้อยด้อยความรู้ วันนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับดิน นั่งงมวิเคราะห์ข้อมูล กลัวข้อมูลพลาด ขอเรียนถามผลการวิเคราะห์ดิน ดังนี้ ค่ะ

     Ph = 5.54

     EC = 0.07

    % OM = 0.64

    %N = 0.03 

     P(mg/kg) = 104

     Exchangable   K = 87

        อาจารย์ กรุณา วิเคราะห์ ด้วยคะ ดิฉันนั่งศึกษาการแปลผลการวิเคราะห์เองไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะ(เมื่อนักเรียนยกคำถาม มาถาม  เลยต้องทำการบ้าน  ท้าทายดีค่ะ แต่อ่านแล้วไม่เข้าใจ)

              ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ครับ

ผมได้ติดตามถามเรื่องการแปลผลวิเคราะห์ดินจากท่านอาจารย์ผู้มีความรู้โดยเฉพาะมาให้อาจารย์ เมื่อเทียบตามตารางที่แนบมาแล้ว อาจารย์คงทำความเข้าใจได้นะครับ แปลผลวิเคราะห์ดิน.pdf

เพ็ญศรี
IP: xxx.2.228.9
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ

       ทุกอย่างย่อมกระจ่างถ้าเราไม่ย่อท้อค่ะ เด็กๆได้รู้จักการสืบค้น ค้นคว้า

       ดิฉันเชื่อได้ว่าความรู้ชุดนี้จะติดกับเขาตลอดไป  เพราะพวกเขารู้ได้จากการลงมือปฏิบัติ

      เด็กๆ ปิดโครงการเรียบร้อยค่ะ พบว่าเกษตรกร สนใจ OM ของดินมากกว่าสุขภาพของตนเอง

      เด็กๆ รุ่นน้องกำลังศึกษาต่อว่าจะทำอย่างไร กับดิน กลุ่มนี้ 

            ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ