การศึกษาที่ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น หรือ Anti-corruption Education

   

    เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ    มังสา
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา          ไป่ล้วน
สองสามสี่นายมา                 กำกับ กันแฮ
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน              บาทสิ้นเสือตาย

    นิทานเกี่ยวกับคนฉ้อฉล ยักยองค่าเลี้ยงดูเสือที่เบิกมาจากคลังหลวง พอหลายคนเข้าเสือที่เลี้ยงไว้ก็ตายเพราะอดอาหาร แสดงเรื่องนี้อยู่คู่โลกมานาน จนมีการกล่าวไว้ในโครงโลกนิติ
 
    เมื่อพิจารณาเรื่องการทุจริตในโรงเรียน จะมีพฤติกรรมใดได้บ้าง สมมุติว่านักเรียนคนหนึ่งลืมทำการบ้าน เช้าของวันนั้นจึงไปแอบหยิบสมุดการบ้านของเพื่อนในห้องมาลอกส่ง  หากครูไม่คิดที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ กลายเป็นว่าในวันนั้น นักเรียนที่ลอกการบ้านส่ง ได้รอดตัวไปได้หนึ่งวัน แต่ผลเสียตามมา คือไม่ได้เรียนรู้อะไร และหากไม่ได้รับการแก้ไข "การลอกการบ้าน" เรื่องเล็ก ๆ เรื่องนี้อาจปลูกฝังนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ลงในใจนักเรียนคนนั้น
 
    เรื่องราวดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วย เพราะเมื่อนักเรียนสังเกตเห็นครูประจำชั้นใช้เวลาราชการที่ต้องจัดการเรียนรู้ตามหน้าที่ของตนเอง ไปนั่งพิมพ์เอกสาร "ผลงานวิชาการ"  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ  ยิ่งไปกว่านั้นเอกสารที่ทำก็เป็นการคัดลอกมาจากอินเทร์เน็ต  โดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา  เรื่องเหล่านี้ฝ่ายครูเอง ก็อาจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยไม่น่าจะเสียหายอะไร หารู้ไม่ว่าครูคนนั้นกำลังเป็นแบบอย่างของการประพฤติอันมิชอบให้นักเรียนได้เห็น

      สถานศึกษาเป็นสังคมจำลองสังคมใหญ่ เป็นสถานที่หล่อหลอมอุปนิสัยของคนอีกรุ่นหนึ่งให้เติบโตมาเป็นพลเมืองของประเทศนี้  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งหมายรวมทั้งการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิถีชีวิต และแบบอย่างของบุคลากรในโรงเรียนด้วย

     หากเราปรารถนาเห็นสังคมที่ดี ปราศจากการทุจริต คดโกงกัน  เราก็จำเป็นต้องเริ่มต้นจัดการป้องกันหรือจัดการกับพฤติกรรมเล็ก ๆ ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ที่อาจถือว่าเป็น "เชื้อร้าย" ที่จะลุกลามใหญ่โตได้ พฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่ การลอกกระดาษคำตอบ  การแซงคิว  การเก็บของได้แล้วเก็บไว้ใชเอง  การฝากนักเรียนเข้าเรียน  การใช้กลโกงเพื่อให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น  การติดสินบนการเล่นพรรคเล่นพวก  การเบียดบังทรัพย์สินของโรงเรียนไปเป็นของตนเอง
 
ที่มา : วารสารวิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 หน้า 81-82


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงาน"เด็กไทยหัวใจสุจริต" ตามโครงการโรงเรียนสุจริตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดีของครูมีอิทธิพลต่อเด็กมากๆ ค่ะ