โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา การบรรยายพิเศษเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการความรู้ (KM)  และวิธีการใช้ Blog  โดย รศ.เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย และ คุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล