วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549 ศูนย์วิทยบริการ - กรุงเทพ ม.นเรศวร  ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติ์จากท่านวิทยากร รศ.เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย และคุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล มาให้ความรู้แก่บุคคลากรของศูนย์ ซึ่งบรรยากาศในการสัมนาครั้งนี้ ทุกคนให้ความสนใจและมีข้อซักถามมากมาย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจในการประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น.....