รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งระเบิดได้จัดทำขึ้นมาเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 15  มาตรฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 11 มาตรฐาน ของปีการศึกษา  2555  ช่วงระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  2555  ถึง  วันที่  31  มีนาคม  2556  โดยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในภาระงานโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ตามโครงการและภาระงานต่าง ๆ ร่วมกันของทุกฝ่าย  ซึ่งได้วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง อันส่งผลสู่การการทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับขั้นพื้นฐาน ในทุกมาตรฐาน ให้ประสบความสำเร็จอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ

http://www.bkrdschool.org/SAR2555.pdf