การครองคน

บุษยมาศ
การครองคน

           สำหรับ การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

           ๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน

               ๑.๑ เป็นผู้มนุษย์สัมพันธ์ดี

               ๑.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

               ๑.๓ กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ

               ๑.๔ มีน้ำใจ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

           ๒. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ

               ๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษาและเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ

               ๒.๒ การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

               ๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

               ๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล

               ๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ

               ๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น

           ๓. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์

               ๓.๑ มีความสำนึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ

               ๓.๒ ช่วยเหลือ แนะนำในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

               ๓.๓ ให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคกันทุกระดับ

               ๓.๔ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสภาพต่อทุกคน

           ๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

                ๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กำหนด

                ๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

                ๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล

           ๕. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน

                ๕.๑ การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

                ๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน

                ๕.๓ ให้ความสำคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน

           ที่กล่าวมาข้างต้น "การครองคน" เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการพิจารณาให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำในแต่ละปีของภาครัฐ...ท่านสามารถอ่านเรื่อง การครองตน ได้จากที่นี่...การครองตน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษยมาศ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ข้าราชการดีเด่น#การครองตน#การครองงาน#การครองคน#บุษยมาศ

หมายเลขบันทึก: 531752, เขียน: 31 Mar 2013 @ 11:18 (), แก้ไข: 31 Mar 2013 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)