พยาบาลเวชปฏิบัติ

ทบทวนพยาบาลเวชปฏิบัติ

พยาบาลเวชปฏิบัติเชิญทางนี้

       บทความวิชาการเกี่ยวกับพยาบาลเวชปฏิบัติของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุลซึ่งเนื้อหามีประโยชน์สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติมากจึงสรุปเนื้อหาคร่าวๆดังนี้

พยาบาลเวชปฏิบัติ NP  /  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง APN

      เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อน และมีสมรรถนะในการปฏิบัติทางคลินิกในขอบเขตที่กว้าง ซึ่งคุณลักษณะของการปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ พยาบาลเวชปฏิบัติควรจะมีการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล (ICN, 2005)

ชื่อที่ใช้เรียกพยาบาลเวชปฏิบัติ

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป   ๔ เดือน

พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ๔ เดือน

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปริญญาโท

บทเรียนของ APN/NP

1. NP ได้รับอนุญาตให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายกับคนยากจน คนชนบท เข้าไม่ถึงระบบสุขภาพ

2. การบันทึกผลลัพธ์จากการปฏิบัติของ APN/NP เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ APN อยู่รอด

3. โครงสร้างขององค์กร การได้รับวุฒิบัตรรับรอง และ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

4. ในการขยายบทบาทของ APN/NP ยังมีข้อขัดแย้งทั้งในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ

5. ปัจจัยทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และนโยบายสุขภาพ มีผลต่อการพัฒนา APN

ขอบเขตการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

1. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา ประสบการณ์และการตอบสนองของบุคคลต่อความเจ็บป่วยเพื่อประเมิน วินิจฉัย ให้การบำบัด และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม

2. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

3. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยบูรณาการ การบำบัดทางการพยาบาล และการรักษาของแพทย์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย (Best practice)

4. เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญให้ได้คุณภาพ และคุ้มค่าใช้จ่าย

5. เป็นผู้นำในการพัฒนานวตกรรมและระบบการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และกับเครือข่ายในระดับปฐมภูมิ

คุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้าน

ด้านการศึกษา

๏ต้องได้รับการเตรียมหลังการจบการพยาบาลทั่วไป ในระดับขั้นสูง

๏หลักสูตรการศึกษาจะต้องได้รับการรับรอง ๏จะต้องมีระบบในการให้ใบอนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนและการให้วุฒิบัตรรับรองการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ด้านการปฏิบัติ

๏บูรณาการการวิจัย การศึกษา การปฏิบัติและการจัดการ

๏ มีเอกสิทธิและมีอิสระในการปฏิบัติ ๏ มีผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการอยู่ในความรับผิดชอบ / มีการจัด การในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการแต่ละคน      (own case  load / case management)

๏ มีทักษะขั้นสูงในการประเมินสุขภาพ การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้เหตุผลในการ วินิจฉัย

๏ มีสมรรถนะทางคลินิกขั้นสูง

๏ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ

  ๏ วางแผนโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติและประเมินผล

๏ เป็นด่านแรกที่ผู้ใช้บริการมาติดต่อขอความช่วยเหลือ

จากบทความของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#พยาบาลเวชปฏิบัติ

หมายเลขบันทึก: 53131, เขียน: 03 Oct 2006 @ 15:54 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 15:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

siri
IP: xxx.157.135.210
เขียนเมื่อ 

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 4 เดือน สามารถจัดตั้งสถานพยาบาลได้หรือไม่