สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของแรงงานอพยพและกลุ่มชนไร้สัญชาติ

       ที่ห้องประชุมอาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวัฒน์ กิตติดิลกกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน (พสชช.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนของ โครงการ SHIELD ( Support to Health Institution Building Education and Readership in policy Dialogue ) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของแรงงานอพยพและกลุ่มชนไร้สัญชาติ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของตนเองได้ โดยการจัดอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดนให้เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ชุมชนชายแดน เพื่อเป็นเครือข่ายที่สำคัญของงานด้านสาธารณสุข ให้มีความคล่องตัว และสามารถช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : สลวย นิรามัย / ข่าว

หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 

ประจำวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2549