Athena
เจนณิพัฒน์ ยะอนันต์

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำเว็บไซต์ ThaiBioDiversity ในหัวข้อ “หนูน้อย TBD”


สนใจกดเข้าร่วมประกวดกดลิ้งค์ : http://www.thaibiodiversity.org/Topic/ActivityDetail.aspx?actID=660

 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำเว็บไซต์ ThaiBioDiversity  ในหัวข้อ “หนูน้อย TBD”  ขึ้นเพื่อคัดเลือกแบบสัญลักษณ์  (Mascot) จำนวน 1 แบบ สำหรับเป็นการแสดงตัวแทนของ www.thaibiodiversity.org ซึ่งมี กติกาที่สำคัญดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและผู้เข้าร่วมโหวต

  ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด และผู้เข้าโหวตจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ www.thaibiodiversity.org/Register.aspx

 

กรอบแนวคิดในการออกแบบ

1.             การออกแบบ Mascot ประจำเว็บไซต์ ThaiBioDiversity  จะใช้คน สิ่งมีชีวิต หรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ แต่จะต้องสื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์การส่งเสริมการนำข้อมูลจากฐานชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล , การนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

2.             การออกแบบ  Mascot  ตามข้อ 1 ต้องมีรูปแบบที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นโดยมีรูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม   มีความน่ารักมีบุคลิกที่ร่าเริงและแสดงความฉลาดเฉลียวรวมทั้งมีความเป็นมิตร

3.             การออกแบบ Mascot  จะต้องมีองค์ประกอบของการออกแบบที่สวยงามจดจำง่าย

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1.             ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ 1 ท่านต่อ 1 ผลงาน

2.             Mascot ที่ออกแบบจะต้องแสดงท่าตรงทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง

3.             ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบโดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ โดยไฟล์ของผลงานจะต้องสามารถทำไปแก้ไขปรับปรุงได้ เช่น .AI หรือ .PSD ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi

4.             ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องบรรยายความเห็นและความหมายของ Mascot ที่ออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน

5.             ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจะต้องแปลงไฟล์ผลงานที่ออกแบบเป็น ไฟล์ภาพในรูปแบบมาตรฐาน เช่น  .JPEG หรือ  เพื่อโพสต์ ส่งผลงานเข้าร่วมโหวตได้ที่ www.ThaiBioDiversity.org ภายในวันและเวลาที่ระบุ

6.             ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย มารับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมทั้งแผ่น CD  /  DVD ที่บันทึกไฟล์ต้นฉบับผลงานการออกแบบ โดยมารับรางวัลได้ที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

7.             ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารใดๆ  และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว  หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ  มาก่อน

8.             ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง สพภ . ทุกผลงาน โดย สพภ. สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

9.             ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง  จะไม่ได้รับการพิจารณา  และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว  หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว  และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา  ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน  รวมทั้งขอคืนรางวัลได้  ภายใน  1  เดือน  นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

 

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาตัดสินผลงานจาก

1.             ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับหัวข้อของการประกวด

2.             คัดเลือกผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ จากการโหวตรูป Mascot ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

3.             การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ระยะเวลาการประกวด

o   ระยะเวลาในการส่งผลงาน 19 สิงหาคม -19 กันยายน 2554

o   ปิดการรับโหวตวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ เวลา 23.59 น.

o   ประกาศผลการตัดสินวันที่ 4 ตุลาคม 2554


รางวัล

o  รางวัลชนะเลิศ  : เงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

o  รางวัลชมเชย    : เงินสด 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

o  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้ 1 รางวัล เท่านั้น

o  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

o  ผู้ชนะไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นและผู้ชนะการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัล ที่คณะกรรมการหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนดหากผู้ชนะการเล่น กิจกรรมไม่ยอมรับเงื่อนไข ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ชนะการเล่นกิจกรรม สละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าวและคณะกรรมการมีสิทธิ์มอบของรางวัล ดังกล่าวให้กับผู้เล่นกิจกรรมรายอื่นที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกต่อไป

 

หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการลบโพสต์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดออกจากระบบทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการนับจำนวนโหวตทางคณะกรรมการเห็นควรว่าเป็นคะแนนที่ไม่ผ่านความเห็นชอบโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/893/065/original_Poster%2520Active02Edit05.jpg?1363680584

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528996เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2011 12:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2013 15:09 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี