เมืองสองแควซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยแอมโมเนียรั่วไหลสุดยิ่งใหญ่สมจริง

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  พิษณุโลก  ขานรับนโยบายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553 โดยร่วมกับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่เขตเมืองพิษณุโลก  โดยสมมุติสถานการณ์ก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลบริเวณโรงน้ำแข็งสุกี้ยากี้   ซอยบรมไตรโลกนาถ 2 อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายรองรับสาธารณภัยฉุกเฉินประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายในเขตเทศบาลนครและจังหวัดพิษณุโลก        

นายนริศ  ปิยพฤทธิ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  การทำบันทึกข้อตกลงร่วม หรือ MOU  ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานภาคีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรลุข้อตกลงด้านการเตรียมความพร้อมของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ  สนับสนุนทางด้านวิชาการ  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรที่ร่วมลงนามร่วมกันจำนวน  10  หน่วยงาน  ได้แก่  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก  โรงพยาบาลพุทธชินราช  สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  มูลนิธิประสาทบุญสถาน  สมาคมกู้ภัยข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลก  สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์  ชมรมผู้ประกอบการโรงน้ำแข็งจังหวัดพิษณุโลก   และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อสร้างองค์ความรู้และแผนรองรับเหตุ ให้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจสั่งการทุกระดับ สร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา และสั่งการ ไม่ให้เกิดสับสนในการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ก็จะทำให้สามารถปฏิบัติการในการเฝ้าระวังและระงับยับยั้งป้องกันเหตุ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนขยายวงกว้างและรุนแรง
       นายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  การดำเนินการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ผ่านมา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปปฏิบัติ  และเรียนรู้การจัดการอย่างเป็นระบบ  เช่น  ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  อาสาสมัครมูลนิธิ  ทีมทหาร / ตำรวจ  เหล่ากาชาด  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไป  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยทุกรูปแบบที่อาจคาดไม่ถึงได้ และนำไปสู่การพัฒนาแผนการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
            ด้านนายแพทย์ศักดิ์ชัย  ชัยมหาพฤกษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  พิษณุโลก กล่าวต่อว่า  จากการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ ( G I S) และโปรแกรมล้ำสมัยจากต่างประเทศ  ได้แก่โปรแกรม   ALOHA  และ  MARPLOT  นำมาใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนแผนที่โลก  เช่น  Google Earth  สามารถพยากรณ์การแพร่กระจายของสารเคมีและวัตถุอันตราย และถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบ  CCTB Online แบบ Real time  ณ  สถานที่เกิดเหตุได้เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งวิธีการแก้ไขจำเป็นอย่างยิ่งต้องดำเนินการแบบบูรณาการ  และเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลักสำคัญ   

 
 ข้อความหลัก " ป้องกันล่วงหน้าก่อนเสี่ยง  ควบคุมฉับไวก่อนระบาด "

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_07_29_ammo.html 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)