สนามบินสุวรรณภูมิ

  Contact

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีประวัติความเป็นมาจนถึงปัจจุบัน

 28 ก.ย. 2548 กำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 29 กันยายน 2548 ซึ่งเมื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการแล้ว ก็จะโยกย้ายกิจกรรมด้านการพาณิชย์ทั้งหมดจากสนามบินดอนเมืองไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองจะใช้เฉพาะในกิจการของกองทัพอากาศ ตลอดจนการบินพาณิชย์เฉพาะเครื่องบินเที่ยวพิเศษเช่าเหมาลำ เครื่องบินส่วนบุคคล  และเครื่องบินสินค้าทั้งลำต่อไป รัฐบาลได้ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ที่สามารถรองรับเครื่องบินได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตยั่งยืน สนามบินนี้คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2549 เมื่อสนามบินแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ จะทำให้พื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิมีสภาพเป็นเมืองอันเนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ระบบการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นตามมาและกลายเป็นเมืองศูนย์กลาง การบินของภูมิภาคในที่สุด

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 52826, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #it#ima#rsu

Recent Posts 

Comments (0)