สมุนไพรแก้พิษสัตว์ (ที่มาจาก http://www.dtam.moph.go.th/detail1007.php?regNo=17&id=1007&select_menu= )

ชื่อสมุนไพร เท้ายายม่อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tacca leontopetaloides (L.) O. Kuntze

ชื่ออื่น บุกรอ ไม้เท้าฤาษี สิงโตดำ East Indian arrowroot, Fiji arrowroot, Tahiti

ชื่อวงค์ TACCACEAE

ชื่อพ้อง T. pinnatifida Forst.

ส่วนที่นำมาใช้เป็นยา ราก หัว ต้น ไม่ระบุส่วนที่ใช้

สรรพคุณตามตำรายาไทย ราก แก้สรรพพิษ แก้พิษงู แก้พิษผึ้ง แมลงต่อย กระพรุนไฟ ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แก้สรรพพิษทั้งปวง