กำหนดการ (ล่าสุด) KM Workshop (2-3 ต.ค. 49)


แต่งกายตามสบายแต่สุภาพ
 

 

กำหนดการ (ล่าสุด)
โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1”
วันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ***************************************************************************************

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2549

06.00 – 06.15 น.
         ขึ้นรถ ณ ลานจอดรถอาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ (กรุณาตรงต่อเวลา)

06.30 – 07.00 น. 
         ขึ้นรถ ณ บัณฑิตวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนสนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลา)

07.00 – 08.30 น. 
         ออกเดินทางไปยังทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

08.30 – 09.00 น. 
         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร

09.15 – 09.30 น. 
         ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น. 
         พิธีเปิด (ห้องแก่งโสภา)
         กล่าวรายงาน (สด) 
         โดย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

         กล่าวเปิด (สด) 
         โดย ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
         นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

10.00 – 10.15 น. เกริ่นนำกระบวนการ 
         โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

10.15 – 10.30 น. 
         รับประทานอาหารว่าง (ในห้องประชุม)

ทุกคณะวิชานำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัย
(1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2549)
และแผนงานในอนาคตของแต่ละคณะเพื่อ
ก้าวไปสู่
การเป็นคณะแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
นำเสนอโดยคณบดี คณะวิชาละ 10 นาที (ทดเวลา 5 นาที)
เรียงตามกลุ่มสาขาวิชา

10.30 – 12.00 น 
         กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
         1. คณะแพทยศาสตร์
         2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
         3. คณะเภสัชศาสตร์
         4. คณะสหเวชศาสตร์
         5. คณะพยาบาลศาสตร์
         6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
         7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

12.00 – 13.00 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. 
         กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
         1. คณะวิทยาศาสตร์
         2. วิทยาลัยพลังงานทดแทน

13.30 – 13.45 น. 
         กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
         คณะวิศวกรรมศาสตร์

13.45 – 14.00 น. 
         กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

14.00 – 14.15 น. 
         กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
         คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14.15 – 14.45 น. 
         กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
         1. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
         2. วิทยาลัยนานาชาติ

14.45 – 15.00 น. 
         ทดเวลา 15 นาที รับประทานอาหารว่าง (ในห้องประชุม)

15.00 - 15.30 น. 
         กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
         1. คณะศึกษาศาสตร์
         2. บัณฑิตวิทยาลัย

15.30 - 16.15 น. 
         กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
         1. คณะมนุษยศาสตร์
         2. คณะนิติศาสตร์
         3. คณะสังคมศาสตร์

16.15 - 16.30 น. 
         มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

16.30 - 17.00 น. 
         นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและแผนงานในอนาคต เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี

17.00 – 17.30 น. 
         วิพากษ์ สรุป อภิปรายผล รับฟังข้อเสนอแนะโดยภาพรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนตลอดจนนักวิจัยแกนนำ

17.30 – 17.45 น. 
         ถ่ายรูปร่วมกัน (ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ)

18.00 – 19.00 น. 
         รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

19.00 – 21.00 น. (A.) 
         สังสรรค์พร้อมคาราโอเกะ (ห้องอาหาร) หรือ

19.00 – 21.00 น. (B.) 
         เสวนาร่วมกัน (ห้องแก่งโสภา) ในหัวข้อ 
         - ระบบ และกลไก NUQA
         - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกภายในของแต่ละคณะวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน 
         - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบแรก (สมศ.)
         - การจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548 (สกอ.)
         - วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 (สมศ.) ซึ่งจะรับการประเมินในราวเดือนสิงหาคม 2550 (ระวัง ! อาจก่อนหน้านี้)
         - ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน (Part A, Part B) ประจำปีการศึกษา 2549

         ** หมายเหตุ : กลุ่มผู้เข้าร่วมในช่วงเวลา 19.00 – 21.00 (กลุ่ม B) ได้แก่ 
         1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ QA ของทุกคณะวิชา 
         2. ผู้สนใจทั่วไป

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549

07.30 – 08.00 น. 
         รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 09.00 น. 
         พิธีเปิด (ห้องแก่งโสภา)
         พูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุม 
         โดย ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
         นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

         พูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุม 
         โดย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

09.00 – 09.15 น. 
         เกริ่นนำกระบวนการ 
         โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

09.15 – 10.30 น. 
         รับประทานอาหารว่าง (ในห้องประชุมหลังจากการแบ่งกลุ่ม)

09.15 – 12.00 น. 
         แบ่งกลุ่ม 10 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหาแนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย และระดับกลุ่มสาขาวิชา (เน้นที่การประเมินตนเองในระดับกลุ่มสาขาวิชา)

         กลุ่มที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิ (ห้องทุ่งแสลงหลวง)

         กลุ่มที่ 2 – 9 ระดับกลุ่มสาขาวิชาซึ่งสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยคณบดี และรองคณบดีที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

         กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 7 คณะวิชา (ห้องแก่งซอง)
         1. คณะแพทยศาสตร์
         2. คณะทันตแพทยศาสตร์
         3. คณะเภสัชศาสตร์
         4. คณะสหเวชศาสตร์
         5. คณะพยาบาลศาสตร์
         6. สาธารณสุขศาสตร์
         7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

         กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ประกอบด้วย 2 คณะวิชา (ห้องแก่งโสภา) 
         1. คณะวิทยาศาสตร์
         2. วิทยาลัยพลังงานทดแทน

         กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1 คณะวิชา (ห้องแก่งโสภา)
         คณะวิศวกรรมศาสตร์

         กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1 คณะวิชา (ห้องแก่งโสภา)
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         กลุ่มที่ 6 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 1 คณะวิชา (ห้องแก่งโสภา)
         คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย 2 คณะวิชา (ห้องแก่งโสภา)
         1. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
         2. วิทยาลัยนานาชาติ

         กลุ่มที่ 8 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 คณะวิชา (ห้องแก่งโสภา)
         1. คณะศึกษาศาสตร์
         2. บัณฑิตวิทยาลัย

         กลุ่มที่ 9 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 3 คณะวิชา (ห้องแก่งโสภา) 
         1. คณะมนุษยศาสตร์
         2. คณะนิติศาสตร์
         3. คณะสังคมศาสตร์

         หมายเหตุ : ผู้บริหารสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาสามารถเลือกเข้ากลุ่มต่างๆ ตามที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง

         กลุ่มที่ 10 กลุ่มงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหาแนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย (มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์) ประกอบด้วยรองคณบดีที่ดูแลด้านงานวิจัยของทุกคณะวิชา ดำเนินการโดยผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย) (ห้องประชุมพิษณุโลก)

         หมายเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ในแต่ละห้อง และนำเสนอข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการ (ถ้ามี)

12.00 – 13.00 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. 
         กลุ่มที่ 2 – 9 ส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอ “ผลการประเมินตนเองระดับกลุ่มสาขาวิชา 
(มาตรฐานที่ 1 – 4)” ส่วนกลุ่มที่ 10 นำเสนอ “แนวทางการพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ (มาตรฐานที่ 2)” กลุ่มละ 20 นาที (ห้องแก่งโสภา)

         กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

         กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

         กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

         กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

         กลุ่มที่ 6 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

         กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ

         กลุ่มที่ 8 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

         กลุ่มที่ 9 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

         กลุ่มที่10 กลุ่มงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

16.00 – 16.30 น. 
         ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

16.30 – 17.00 น. 
         กล่าวสรุป และปิดการประชุม
         โดย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

17.00 – 18.30 น. 
         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

         หมายเหตุ : แต่งกายแบบสบายแต่สุภาพ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#การวิจัย#การประกันคุณภาพการศึกษา#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การบริหารงานวิจัย#nuqa#qau#nu-irda#km-workshop#กำหนดการ#irda

หมายเลขบันทึก: 52175, เขียน: 27 Sep 2006 @ 17:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

 Love Letter เรียนท่านรองวิบูลย์

 ผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่อง การบรูณาการ และให้ความสำคัญ เป็น Best Practice KM_QA_Research_NU  น่าสรรเสริญครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอร่วมแสดงความชื่นชม และ ยินดีด้วยกับชาว มน. ครับที่มีการบูรณาการได้อย่างดี
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ และ ท่านอาจารย์ Panda ครับ ที่กรุณาติดตามให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมา