การจัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ

การจัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ


             วันนี้ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท. ๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองบริหารงานบุคคล โดยงานวินัยและนิติการ ได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐขึ้น เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคนเราจะต้องมีการปฏิบัติงานที่ดี และมีข้อที่ควรพึงจะละเว้นในตนเอง...เพราะสังคมการทำงานในปัจจุบันนี้ ดูมีแต่เรื่องสับสน วุ่นวาย ไม่เป็นธรรมมากเหลือเกิน...เหตุเกิดเพราะจากการที่คนเราขาดความมีคุณธรรม จริยธรรมต่อการทำงานนั่นเอง บางเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม

              วิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ ท่านอดุลย์  จันทรศักดิ์  รองอธิบดีศาลปกครอง ท่านได้มาเล่าเรื่องในกรณีศึกษาที่ท่านได้เคยประสบมาจากประสบการณ์ในการทำงานของท่าน จากการที่ได้รับฟังคำบรรยาย ทำให้ผู้เขียนทราบว่า ท่านเป็นคนตรง ปฏิบัติตนต้องถูกต้อง  ถูกหลัก เพราะการเป็นข้าราชการที่ดีได้นั้น สิ่งที่จะปกป้อง คุ้มครองตัวเราได้นั้น นั่นคือ การทำความดี การกระทำที่ถูกต้อง ซึ่งความถูกต้องของตัวเราอาจจะไม่ถูกใจกับใคร ๆ อีกหลายคน แต่เพื่อความถูกต้อง ตัวเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้...เพราะไม่เช่นนั้น เมื่อเราเริ่มไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นครั้งที่ ๑ ได้แล้ว ไฉนเลยครั้งที่ ๒ และ ๓ และ...ครั้งต่อ ๆ ไปก็จะตามมา แล้วตัวเราจะปฏิเสธเขาไม่ได้...

              ทำให้ผู้เขียนทราบว่า...ไม่ว่าการรับราชการจะทำในตำแหน่งใด เรื่องเหตุการณ์ที่บังคับทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะมีอยู่ทุก ๆ ส่วนราชการ ผู้เขียนนั่งฟังไป ก็คิดตามไปว่า...ตัวเราไม่ใช่ว่าจะพบเจอเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่คนเดียว ขนาดท่านระดับ ๙ (สมัยก่อน) ท่านก็ยังพบเจอกับปัญหานานัปการ อาจมากกว่าตัวผู้เขียนเองด้วยซ้ำ แต่ท่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้มาจนจะเกษียณอายุราชการในปีนี้แล้ว...แล้วทำไมคนอย่างเราจะทนไม่ได้ กับปัญหาต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้น ปัญหามันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราต้องแก้ไข ต้องปฏิบัติ แต่ก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง...ทำให้ผู้เขียนได้เห็นตัวอย่างดี ๆ สำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีของท่าน เป็นกำลังใจให้ตัวเราได้ทำงานต่อ เพราะบางครั้ง เมื่อพบเจอปัญหา บางครั้งเหมือนคนถอดใจ ท้อแท้ แต่เมื่อได้ฟังท่านพูดคุย เล่าเหตุการณ์การทำงานของท่านที่ท่านได้พบเจอมาในชีวิตราชการ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเราแล้ว ท่านหนักกว่าเราเยอะ ก็ทำให้มีกำลังใจทำงานต่อ...ท่านฝากข้อคิด!!! ในเรื่องของการทำงานรับราชการว่า...ถ้าตัวเราเองทำงานด้วยความถูกต้องแล้ว และไม่กลัวใน ๓ สิ่ง นั่นคือ ไม่กลัวเรื่องการไม่ได้ความดีความชอบ ๒ ขั้น ไม่กลัวเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง ไม่กลัวเรื่องการย้ายที่ทำงานแล้วละก็...ขอให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง ทำในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวของเราเอง...ทำให้ผู้เขียนเห็นถึง การประพฤติตัวที่เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี...

 

น้องแอม (นางสาวชลธิชา คล้ายสอน) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคล ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ และผู้เขียน (นางบุษยมาศ  แสงเงิน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) ก็ได้ทำหน้าที่กล่าวรายงานให้กับท่านประธานฯ ได้ทราบและเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดการจัดอบรมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเป็นประธานฯ ในการกล่าวเปิดการจัดโครงการอบรม ฯ ในครั้งนี้

ท่านอดุลย์  จันทรศักดิ์  รองอธิบดีศาลปกครอง ได้เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

              เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่กองบริหารงานบุคคลจะต้องพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและต่อผู้อื่น เพื่อทำให้ส่วนราชการบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ชีวิตของการทำงาน "รับราชการ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้สำหรับคนดีของสังคมนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณจารุวรรณ 

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ