มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549


ราชพฤกษ์ 2549 – มหกรรมแห่งการเฉลิมฉลอง
ในปี 2549 ประชาชนชาวไทย จะมีโอกาสได้ร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวโรกาสมหามงคลถึง 2 วาระด้วยกัน คือ การเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯและถวายความจงรักภักดี รัฐบาลไทยจึงมีมติจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นมหกรรมแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าใต้ร่มพระบารมี จะได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นงานมหกรรมพืชสวนที่สวยสดงดงามที่สุดงานหนึ่งของโลก และยังเป็นงานมหกรรมระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระมหากษัตริย์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย การจัดงานครั้งนี้ จึงกำหนดจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยมุ่งเน้นการเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตรกรรม และโครงการในพระราชดำริ ซึ่งได้ทรงคิดค้นและก่อตั้ง เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทย

ราชพฤกษ์ 2549 – มอบความรักสู่มวลมนุษยชาติ
งาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จัดแสดงบนพื้นที่รวม 470 ไร่ เป็นงานที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และ สำนักงานมหกรรมโลก (BIE) โดยจะมีการแสดง ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก

กิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งภายในงาน ราชพฤกษ์ 2549 คือ การจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติฯและถวายความจงรักภักดี ด้วยการจัดสวน และการร่วมจัดแสดงกิจกรรมประเภทต่างๆ ภายในงาน

ด้วยการนำเสนอสาระสำคัญของการจัดงาน คือ การมอบความรักสู่มวลมนุษยชาติ ดังนั้น การจัดและตกแต่งสวนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ จึงมุ่งเน้นการสื่อสารให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติ และความรักที่ธรรมชาติมีต่อมวลมนุษย์ โดยเฉพาะพืชพรรณไม้ต่างๆ ที่ล้วนมีประโยชน์และคุณค่าต่อทุกชีวิต โดยให้ที่พักพิง คือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต ให้เครื่องนุ่งห่ม คือ เส้นใยไหมหม่อนที่นำมาทอเป็นเสื้อผ้าที่สวยงาม และให้ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ดังนั้น มนุษย์ จึงควรตระหนักในความสำคัญของธรรมชาติ และตอบแทนธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา ทะนุบำรุง และขยายพันธุ์ ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นๆ ไป

และความรักที่ธรรมชาติมีต่อมวลมนุษย์นี้ เปรียบได้ดังความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยทรงห่วงใยและก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันปกแผ่ให้ความร่มเย็นแก่ทุกชีวิตใต้ร่มพระบารมี

ราชพฤกษ์ 2549 – เปิดโลกแห่งอารยธรรมอันล้ำค่า
ไม่เพียงเป็นงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่นำเสนอความหลากหลายของพรรณพืช ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการด้านพืชสวนที่ทันสมัยของโลกเท่านั้น แต่ราชพฤกษ์ 2549 ยังจะเป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมการแสดงที่มีสาระประโยชน์ มีคุณค่า และแสดงถึงวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแต่ละท้องถิ่น แต่ละชาติ/ภาษาไว้อย่างครบครัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามล้ำค่าของดินแดนล้านนา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานหลายศตวรรษ

นอกจากนี้ผู้ชมงานยังจะมีได้พบกับการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จากนานาชาติ ที่มิตรประเทศของไทยจากทั่วโลกร่วมนำเสนอตลอดระยะเวลาการจัดงาน

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จึงเป็นงานมหกรรมแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนชาวไทย ต้องไม่พลาดในการเข้าชม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองและเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 นี้ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่ 470 ไร่ เป็นงานที่รวมสุดยอดความมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ในพื้นที่เขตร้อนชื้น ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ที่มีความหลากหลายมากที่สุด ของพรรณไม้กว่า 2,200 ชนิด มากกว่า 2.5 ล้านต้น ยังเป็นการประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรของไทย ด้านพรรณไม้ดอกไม้ประดับ ไม้สมุนไพร พืชสวนครัว ไม้แปลกหายาก และ พืชผลทางการเกษตร สู่เวทีตลาดการค้าโลก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา เพื่อแสดงศักยภาพในการเพาะปลูกพันธุ์ไม้เขตร้อนและ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพรรณไม้เขตร้อนทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นภาคเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ภายใต้ Theme ของงาน “เพื่อนำความรักสู่มนุษยชาติ” (To Express the Love for Humanity)

การจัดงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้รับการรับรองในการจัดงาน ในระดับ A1 อย่างเป็นทางการ จาก สำนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition - BIE) สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (Association of Horticulture Producers - AIPH) และ ภายใต้การสนับสนุนจาก สมาพันธ์ดอกไม้โลก (World Flower Council - WFC) และสมาคมพืชสวนนานาชาติ (International Society for Horticultural Science - ISHS) ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานของประเทศไทยทุกด้าน โดยเฉพาะความพร้อมในด้านขนาดพื้นที่ ระยะเวลาการจัดงาน สาระของการนำเสนอในระดับสากล และความหลากหลายของพืชพรรณไม้ที่นำมาจัดแสดงภายในงานประกอบด้วยไฮไลท์หลัก 7 ส่วน ได้แก่ <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tbody> <tr valign="top"> <td width="20" align="center"></td>

     หอคำหลวง (Royal Pavilion)

</tr> <tr valign="top"> <td align="center"><h5></h5></td>

     สวนเฉลิมพระเกียรติ
สวนนานาชาติ
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร

</tr> <tr valign="top"> <td align="center"><h5>       </h5></td>

นิทรรศการในอาคารและการประกวด
(อาคารศูนย์การเรียนรู้ - Indoor Exhibition)

</tr> <tr valign="top"> <td align="center"><h5></h5></td>

นิทรรศการและประกวดกล้วยไม้ (Orchid Pavilion)

</tr> <tr valign="top"> <td align="center"><h5></h5></td>

สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น (Tropical Garden)

</tr> <tr valign="top"> <td align="center"><h5></h5></td>

ส่วนการแสดงพิเศษ

</tr> <tr valign="top"> <td align="center"><h5></h5></td>

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

</tr> </tbody></table><p> </p><p>http://www.royalfloraexpo.com/thai/index.asp</p>

คำสำคัญ (Tags): #ราชพฤกษ์#49
หมายเลขบันทึก: 52138เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2006 13:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:34 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ดี

ว่า

ไง

บ้าง

เฮ

you

บ้ายบ้าย

จุ๊บ..... จุ๊บๆ..........

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท