ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์

วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ผอ.แดงได้เชิญประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์

๑.การจดบันทึกวาระการประชุมต้องมีการจดบันทึกให้ละเอียด

๒.ผู้บริหารได้ให้คำแนะนำการประกันคุณภาพภายนอก

  -ข้อมูลนักศึกษา

  -ครูต้องมีการสอบประเมินผลผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน

  -บันทึกหลังสอนกับแผนการสอนต้องตรงกัน

  -บันทึกหลังสอนต้องให้ผู้บริหารได้เสนอความคิดเห็นด้วย

  -แบบฝึกหัดและใบงานที่ให้นักศึกษาทำต้องเขียนด้วยลายมือห้ามพิมพ์คอมพิวเตอร์

   และครูมีการตรวจให้คะแนน

  -ครูศึกษาตัวบ่งชี้ของผู้เรียนให้ละเอียด

  -แบบนิเทศรายบุคคล

  -ใบลงชื่อนักศึกษามาพบกลุ่ม

  -ครูต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายในตำบล

  -นักศึกษาต้องมีการทำโครงงาน

  -การสอนเสริมนักศึกษาในวิชาที่ยาก

๓.จัดตั้งกลุ่มลูกเสือเพิ่มอีก ๑ กลุ่ม

๔.อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น  วันที่  ๒๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ  ค่ายนวภพ  และ

  อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง  วันที่  ๒๘ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือ

  สาลิกา

๕.การเข้าสู่อาเซียนจะต้องมีแผนการจัดกิจกรรม

๖.การจัดซื้อหนังสือพิมพ์บ้านหนังสืออัจฉริยะให้อำเภอดำเนินการ

๗.การส่งผลงานนักศึกษา คำขวัญ  เรียงความ  ภาพวาด  ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

๘.การรับสมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

๙.จัดจ้างทำป้ายไวนิลจบม.๖ ภายใน ๘ เดือน  จำนวน  ๓  ผืน

๑๐.งบสส. จัดให้อำเภอละ ๑๐๗,๑๓๖  บาทและต้องเป็นอาชีพที่ต่อยอดจากวิสาหกิจชุมชน  หรือ โอทอป

๑๑.งบเรียนคอมพิวเตอร์ของกศน.ตำบลบ้านใหม่  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท

๑๒.งบจังหวัดให้เสนอโครงการของบประมาณขึ้นมา

๑๓.การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

๑๔.คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องมีที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ

๑๕.สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสรรงบทักษะชีวิตเพิ่มเติม

๑๖.สรุปผลกศน.ตำบลที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมในกศน.ตำบล

  -การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ  โรงช้าง  พิตเพียน  บ้านนา  บ้านขวาง

  -เศรษฐกิจพอเพียง  หัวไผ่  น้ำเต้า  เจ้าปลุก  บางนา  บ้านขวาง  ท่าตอ

๑๗.การลงเวลาการปฏิบัติราชการและการแต่งกายในการปฏิบัติงาน

๑๘.การประเมินผลกศน.ตำบล  ภายในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ยึดเกณฑ์กศน.ตำบล

๑๙.การปรับโครงสร้างของกศน.อำเภอมหาราช

๒๐.เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอบรม วันที่  ๒๐ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

งานเพี้ยบ เป็นกำลังใจให้นะคะ

น่าสนใจครับ


( ใครสนใจเรื่อง
"ข้อความที่ท่านจรัสชอบ, ท่านเลขาฯเคยเป็นครูประจำกลุ่ม, ประเมินภายนอกระยะที่ 2/56, พนักงานราชการ (เงินเดือนสูงสุด-ลาบวช) , ชุดใส่ทำงาน, บ้านหนังสือ, การตั้งกรรมการกำหนด Spec, เริ่มมีอัตลักษณ์เมื่อไร"

ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )