ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ IT

Lookmhoo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากบทความนี้  ท่านคิดว่า มีประเด็นอะไบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้ IT

การรวบรวมและจัดการกับความรู้ที่ได้

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  การศึกษาวิจัย การทดลองเพื่อหาองค์ความรู้ และรวบรวมให้เป็นระบบ เพื่อที่สามารถนำไปใช้งานได้ในภายหลัง

การศึกษาความเหมาะสมทางภูมิประเทศ 
         พระองค์ทรงศึกษาในเรื่องของความเหมาะสมทางภูมิประเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำ โดยใช้ ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และบุคคลากรที่เฝ้าถวายงาน เพื่อทราบถึงข้อเท็จจริง 

การประมวลผล และวิเคราะห์ผล
         จากข้อมูลที่ได้มา นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ หรือฝ่าย  มีการคำนวณหาระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ลักษณะและทิศทางการไหล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  มีการตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ ผลลัพท์ที่ได้สามารถตอบได้ ถึงความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ  ประโยชน์ที่ประชาราษฎรจะได้รับ 

การนำไปใช้งานระยะยาวและการสร้างฐานความรู้อย่างบูรณาการเพื่ออนาคต
         สืบเนื่องมาจากการที่ให้จัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชดำริ" ซึ่งถือว่าเป็นการ เก็บรวบรวมความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และจากการปฏิบัติจริง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)