やっと....できたการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนที่ได้(เลือก) เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น กว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มีความถนัด- ไม่ได้มีความตั้งใจ ที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ที่เรียนแผนการเรียนนี้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นหรือได้สิทธิ์โดยไม่ได้เต็มใจ นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งนัก

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  เขตภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมครูภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ จัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 9  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่   เจแปนฟาว์นเดชั่น  กรุงเทพฯ Kansai University Japanese Language and Culture Program พระอาเบะ  โนะบุยุติ  วัดแม่ริน  คุณอะระมะคิ  ฮะรุเอะ

  

                        
                              

                                             

กิจกรรมการแข่งขัน  มีทั้งหมด  6  รายการ 

1.การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

2.การแข่งขันการอ่าน

3.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ

4.การแข่งขันเขียนตามคำบอก

5. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

6.การแข่งขันความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

จำนวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันมี  41 โรงเรียน  ประกอบด้วย 11 จังหวัด  คือจังหวัดเชียงใหม่  18 โรงเรียน  จังหวัดเชียงราย 5 โรงเรียน  จังหวัดลำพูน 4 โรงเรียน  จังหวัดพเยาว์ 3 โรงเรียน  จังหวัดแพร่  2 โรงเรียน  จังหวัดพิษณุโลก 2 โรงเรียน จังหวัดลำปาง 2 โรงเรียน  จังหวัดกำแพงเพชร 2 โรงเรียน จังหวัดสุโขทัย 1 โรงเรียนและจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 โรงเรียน                             
                                                              

เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ  เนื่องจากเป็นปีแรกที่ได้รับหนังสือเชิญส่งผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(E-mail)โดยตรง  ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นสื่อกลางช่วยสนับสนุน – ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตหัวเมืองฯ 

...  ผู้ปกครองมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   นิยมสนับสนุนให้บุตร-หลาน เรียนสายวิชาวิทยาศาตร์ แม้ว่าบางคนไม่ค่อยมีความถนัดก็ตาม  ส่งผลให้นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาฝรั่งเศสมีจำนวนน้อยมาก ...   ดังเช่นจำนวนนักเรียน ห้องแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น ม.6 จำนวน  20 คน

ระดับชั้น ม.5 จำนวน  13 คน

ระดับชั้น ม.4 จำนวน  12 คน

 
*** ... ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนที่ได้(เลือก) เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น กว่า 98 เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้มีความถนัด- ไม่ได้มีความตั้งใจ ที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น  แต่ที่เรียนแผนการเรียนนี้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นหรือได้สิทธิ์โดยไม่ได้เต็มใจ  นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งนัก ...*** 


                             

    คุณปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ  ครูเวียงจันทร์ จันทร์งามและคุณครูริเอะ  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ต้อนรับอย่างดีเยี่ยม         


การพานักเรียนไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้  จึงต้องใช้วาทะศิลป์กล่อมเกลา  แกมบังคับ  นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.5 ที่อยู่ในระดับที่พัฒนาได้จำนวน  6 คน  เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ 2 รายการคือ

1. การอ่านออกเสียง จำนวน 1 คน

2. ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  จำนวน 5 คน(ทีม)

ผลการแข่งขัน

  รายการที่ 1.  การอ่านออกเสียง ไม่ได้อยู่ในอันดับ 1-5

  รายการที่ 2. ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


                                       

                                      นางสาวปภาดา  แก้วจรูญ   ตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรและของรางวัล 

  

                やっと....できた!  ในที่สุดก็สามารถทำได้  คะแนนร้อยละ  93.33  ระดับเหรียญทอง


***  ข้อมูลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ***

จำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน  21 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจริงมีเพียง  18  โรงเรียน  เรียงตามลำดับการแสดงดังนี้

1. โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จังหวัดลำปาง

2. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

3. โรงเรียนส่วนบุญอุปถัมภ์  จังหวัดลำปาง

4.โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

5. โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

6.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  จังหวัดกำแพงเพชร

7. โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน

8. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่

9. โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

10. โรงเรียนเชียงใหม่  คริสเตียน  จังหวัดเชียงใหม่

11. โรงเรียน ดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

12.  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

13. โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

14. โรงเรียนวชิรวิทย์  ฝ่ายมัธยม จังหวัดเชียงใหม่

15. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก

16. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

17. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่

18.โรงเรียนจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

                                                       
       หนึ่งในฉากการแสดงบางส่วน  ซึ่งใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารและแสดงจริงของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

   

                                 ฉากร้องเพลงคาราโอเกะ  --- ฉากเล่นของเล่นญี่ปุ่น ---  ฉากเล่นช้อนปลา 

  

                                      ฉากรำวงบงโอโดริ ---  ฉากเล่นดอกไม้ไฟ  --- ฉากสุดท้าย " ขอบคุณ


แรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์งาน ควบคุมดูแล- เขียนบท-กำกับการแสดง   

 
1. เพื่อส่งเสริม-สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตามศักยภาพ

2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรง  จากความรับผิด-ชอบต่อบทบาทและหน้าที่และการทำงานเป็นทีม  

3. เพื่อเปิดโลกทรรศน์ให้นักเรียนได้เห็นการพัฒนาด้านภาษาอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อในระดับสูง


                          

                   คณะกรรมการชาวญี่ปุ่น 3 ท่าน  ตัดสินการแข่งขันความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 


ผลที่เกิดต่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

1. นักเรียนได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

2. นักเรียนได้ฝึกความอดทน-อดกลั้น-ฝึกการเสียสละทั้งเวลา-ทรัพย์สิน  ฝึกความรับผิดชอบต่อบทบาท-หน้าที่ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

3. นักเรียนได้รับประสบการณ์-เรียนรู้วิธีการปรับตนในสังคมภายนอก

4. นักเรียนได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและภาคภูมิใจกับผลของความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม


  

                           
" ครูมืออาชีพ " พบปะเพื่อนร่วมอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของนักเรียน- ครูต่างสถาบัน

                                     
                                  
ฝึกซ้อมกันเป็นระยะเท่าที่โอกาสอำนวย....เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง 

  

                      
เป็นครั้งแรกของการฝึกซ้อม....ที่ นักแสดงรวมกันได้ครบ   ในวันออกเดินทางไปแข่งขัน

  

                                     บรรยากาศของการฝึกซ้อมในวันแข่งขันจริง / ช่วยกันแต่งกาย 


ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนดังนี้


1. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  สนับสนุนรถยนต์รับ-ส่ง  ค่าที่พัก  และค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 1 วันครึ่ง

2  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนเงินจำนวน 300 บาท

3 ห้องเรียน STEM   ให้ใช้ห้องฝึกซ้อมจำนวน 2 ชั่วโมงครึ่ง

4 คุณครูทรงธรรม  พงษธา  ตัดต่อ Presentation Powerpiont

5. นางสาวธนกร    จันทร์เจริญ     บริการให้ยืมโปรแกรม Window 2010

6.  นายธนกฤต  วัฒนศิริ  ช่วยดำเนินการจัดทำPowerpiontPresentation ในช่วงแรก

7. คุณปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  เลี้ยงอาหารเย็นสุดหรูให้กับคณะฯ  และส่งกำลังใจให้โดยตลอด

8. กำลังใจจากนักเรียนห้อง ม 5/8  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม


                                               ***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

*** ... ขอขอบคุณกำลังใจจาก " น้อง ดร.ขจิต " และ  " คุณสามสัก(samsuk) " มา ณ โอกาสนี้นะคะ ... ***