งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร          

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556            อยู่ในช่วงดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน  


- ค่าก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบล 2 แห่ง งบประมาณ 2,400,000  บาท  จัดสรรให้ กศน.อำเภอเพื่อดำเนินการ  ประกอบด้วย

            1.  กศน.ตำบลอ้อมน้อย            อ.กระทุ่มแบน  จำนวน  1,200,000  บาท

             2.  กศน. ตำบลหนองสองห้อง  อ.บ้านแพ้ว      จำนวน  1,200,000  บาท

 

- ค่าครุภัณฑ์ประจำ กศน. ตำบล  2 แห่ง งบประมาณ  200,000  บาท   จัดสรรให้ กศน.อำเภอเพื่อดำเนินการ  ประกอบด้วย

            1. กศน.ตำบลอ้อมน้อย            อ.กระทุ่มแบน    จำนวน  100,000  บาท

            2. กศน. ตำบลหนองสองห้อง   อ.บ้านแพ้ว         จำนวน 100,000  บาท


- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์สำหรับ กศน.ตำบล  2 แห่ง งบประมาณ  441,800 บาท   จัดสรรให้ กศน.อำเภอเพื่อดำเนินการ  ประกอบด้วย

          1. กศน.ตำบลตลาดกระทุ่มแบน   อ.กระทุ่มแบน  จำนวน  220,900  บาท

          2. กศน. ตำบลเกษตรพัฒนา        อ.บ้านแพ้ว      จำนวน  220,900 บาท