วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies journal)

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ : http://www.asia.tu.ac.th/journal/trem_japanjournal.htm

วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies journal ) เป็นวารสารวิชาการ จัดทำโดยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัยทุกด้านที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา โดยนำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์   บทวิจารณ์หนังสือ  และรายงานการสัมมนา บทสัมภาษณ์ ซึ่ง บทความสามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทย  ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ 

 

ชื่อวารสาร :   วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies journal)

ISSN   :  0125-6416

กำหนดออก  :   รายหกเดือน

URL  :   http://www.asia.tu.ac.th/journal/trem_japanjournal.htm

เจ้าของ  :  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12121

                    โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1474  โทรสาร 0-2564-4888

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)