โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

พันธชา

               กศน.อำเภอบ้านแพ้ว จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบลหลักสาม  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  โดยจัดอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษากศน. ทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษากลุ่มสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์  และเพื่อปรับพื้นฐานให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

   การจัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว  โดยมี ผ.อ.อุไรรัตน์  ชนะบำรุง เป็นประธานในพิธีและคณะครูกศน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ได้มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบในเนื้อหาของแต่ละเรื่องดังนี้

1.เรื่องเศษส่วน ทศนิยม บรรยายโดยอาจารย์มาฆนาฏ สุขเงิน อาจารย์ชาญชัย สุนทรชื่น อาจารย์อ้อมใจ จันทร์เนียม การบรรยายเป็นการให้ความรู้หัวข้อความหมาย การเปรียบเทียบ การบวก ลบ คูณ หารโจทย์ปัญหาเศษส่วน และทศนิยม มีการใช้สื่อการสอน แตงโม และขนมชั้น 

2.เรื่องอัตราส่วน ร้อยละ บรรยายโดยอาจารย์อิงอร บัวผัน  อาจารย์ภัทรวดี  กัญจา  อาจารย์ศิริพร  วงศ์ศิลป์  การบรรยายเป็นการให้ความรู้หัวข้อความหมาย หลักการหาอัตราส่วน การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ และการเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน

3.เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร บรรยายโดยอาจารย์พันธชา ยังมาก  อาจารย์ศิราณีย์  ศรีเจริญ การบรรยายเป็นการให้ความรู้ การหาปริมาตร และพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงกลม

4.เรื่องสมการและอสมการ บรรยายโดยอาจารย์อรุณวรรณ  แสงทอง  อาจารย์ชาคริต จันทร์ตรี การบรรยายเป็นการให้ความรู้หัวข้อ  สัญลักษณ์ การแก้ปัญหาโจทย์สมการและอสมการ

5.เรื่องเซต บรรยายโดยอาจารย์วิมาภรณ์ วุฒิพงศ์  อาจารย์วรรณละภา โตแดง  การบรรยายเป็นการให้ความรู้หัวข้อความหมาย การแจกแจง จำนวน การบอกเงื่อนไข เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์

6.เรื่องตรีโกณมิติ  บรรยายโดยอาจารย์บีบีฮวา สะมัท  อาจารย์สุรินธร นาคคุ้ม  การบรรยายเป็นการให้ความรู้หัวข้อการหาค่า cos  sin tan มีการใช้สื่อการสอน วงกลม

7.เรื่องสถิติ บรรยายโดยอาจารย์อุไรวรรณ ปานเนือง อาจารย์กัญญา หงส์สมศรี การบรรยายเป็นการให้ความรู้หัวข้อการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนขอบล่าง-ขอบบน การหาค่ากลาง

8.เรื่องความน่าจะเป็น บรรยายโดยอาจารย์สกุลรัตน์ เฮ้งเจริญสุข  อาจารย์อารีย์  การบรรยายเป็นการให้ความรู้หัวข้อการทดลองสุ่ม  การหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

โครงการอบรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ได้บรรยายให้ความรู้  ใช้สื่อ อุปกรณ์ การนำเสนอเนื้อหาบน PowerPoint  การใช้ Video มีการตั้งคำถาม ให้รางวัล และนักศึกษาทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถของตนเอง  ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

หมายเลขบันทึก: 510195, เขียน: 27 Nov 2012 @ 09:50 (), แก้ไข: 12 Dec 2012 @ 19:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)