มนุษย์ได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองมาช้านานแล้วค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องปากท้อง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ค่ะ มนุษย์ในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 2,000 - 3,000  ปี มาแล้ว หาอาหารกันได้อย่างไร  และมีเครื่องมืออะไรช่วยในการหาอาหารหรือล่าสัตว์  เป็นคำถามที่น่าคิดหาคำตอบนะคะ  อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยทุนแรงในการหาอาหารหรือล่าสัตว์นี้ เรียกว่า เครื่องมือหิน  ค่ะ

การกะเทาะก้อนหินเพื่อนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้

     เครื่องมือหิน  เป็นประดิษฐกรรมแรกเริ่มของมนุษย์เท่าที่มีหลักฐาน  เครื่องมือหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดพบในทวีปแอฟริกา  มีอายุประมาณ  1.5  ล้านปีมาแล้ว เป็นเครื่องมือหินกะเทาะที่มีรอยแตกและรอยกะเทาะที่แตกต่างไปจากธรรมชาติ  นอกจากเครื่องมือหินกะเทาะแล้วยังมีเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ทำจากหินที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นและพัฒนาเทคโนโลยีต่อมา  เช่น  ขวานหินกะเทาะ  ขวานหินขัด  หินเจาะรู  หินลับ  และหินบด  เป็นต้น  
      ประโยชน์ในทางตรง เครื่องมือหิน เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับชีวิตประจำวันของคนในสมัยโบราณ มีชื่อเรียกตามลักษณะการประดิษฐ์  เช่น  เครื่องมือหินกะเทาะ  ขวานหินกะเทาะ  ขวานหินขัด (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  ขวานฟ้า ค่ะ) ขวานหินลับ (ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่นะคะ เรียกว่า หินลับมีด ค่ะ)  เครื่องมือเหล่านี้ใช้ในกิจกรรมการดำรงชีพเป็นหลัก  เช่น  การเฉือนเนื้อสัตว์  การตัดต้นไม้  การเหลาหรือทำเครื่องมือไม้  ส่วนหินบด  ใช้ในการบดอาหารหรือทุบของแข็ง  เครื่องมือหินเจาะรูอาจใช้เป็นตุ้มถ่วงแหสำหรับจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
     ประโยชน์ในทางอ้อม เครื่องมือหิน ใช้เป็นเครื่องมือหรือของใช้ในพิธีกรรม  เช่น  พิธีกรรมการปลงศพ  โดยพบฝังร่วมกับศพ  หรือ  อาจใช้เป็นสิ่งของที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนก็ได้

                                                เอกสารอ้างอิง

- รัศมี  ชูทรงเดช. วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. เอกสารภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปกร.