แผนบริหารการสอน (Course Syllabus) รหัสวิชา 1200006 วิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

แผนบริหารการสอน (Course Syllabus)

รหัสวิชา 1200006 วิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(2-2-5)

(Human Behavior and Self Development)

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์ รหัสอาจารย์ 2553040

โทร. 0869091974 email: [email protected]

1. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ และหลักแนวคิดทฤษฎี ที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเข้าใจตนเองและบุคคลอื่น หลักและกระบวนการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จ และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

2. จุดประสงค์รายวิชา

          2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์และตนเองตามหลักพฤติกรรมศาสตร์

            2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ด้านต่าง ๆ วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางจิตวิทยา และพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

            2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องในการพัฒนาตน

            2.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบดำเนินโครงการพัฒนาตนและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนให้ประสบความสำเร็จ

            2.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการพัฒนาตนและแลกเปลี่ยนความคิดกันกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ

            2.6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์พฤติกรรม และสังเคราะห์ความคิด และข้อมูลจากแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างราบรื่น

            2.7 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ

            2.8 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการอยู่และการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ

            2.9 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข  

           

3. แผนการจัดการเรียนการสอน

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

วิธีสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน

1

สร้างสัมพันธภาพ

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาโดยภาพรวม

- กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

 

2

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

 

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

 

3

 

ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

วิธีสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน

4

องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

5

การศึกษาตนเอง

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

6

กระบวนการพัฒนาตน

 

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

7

สอบกลางภาค

 

 

8

การบริหารตน

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

9

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

10

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

11

การทำงานเป็นทีม

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

12

ทักษะการดำรงชีวิตอย่างสงบ

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

 

13

การเสริมสร้างชีวิตให้มีความสุข

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

14

วิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

15

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

- บรรยาย

- กิจกรรมกลุ่ม

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- นักศึกษาสรุป

- เอกสารประกอบการสอน

Powerpoint

วีดิทัศน์

16

สอบปลายภาค

 

 

 

4. การวัดและประเมินผล

4.1 การวัดผล วัดผลจาก

 

4.1.1 การเข้ามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลารวมทั้งหมด 16 สัปดาห์

4.1.2 คะแนนรวมทั้งหมด 100% แบ่งเป็น

4.1.2.1 เวลาเรียน                                     10%

4.1.2.2 แฟ้มประวัติ                                   10%

4.1.2.3 กิจกรรมกลุ่ม                                  20%

4.1.2.4 กิจกรรมเดี่ยว                                  20%

4.1.2.5 สอบกลางภาค (40 ข้อ)                     20%

4.1.2.6 สอบปลายภาค (80 ข้อ)                     20%

รวม                                                        100%

 

4.2 การประเมินผล ประเมินจาก

                        4.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยการอภิปรายซักถาม การนำเสนอความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าตามหลักวิชาการ รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต เพื่อความสงบสุขของสังคม และสันติภาพของโลก โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นเป็นสำคัญ

                        4.2.2 คะแนนรวมทั้งหมด

80 - 100%                      มีค่าระดับคะแนน A           ดีเยี่ยม                (Excellent)

75 - 79%                       มีค่าระดับคะแนน B+          ดีมาก                 (Very Good)

70 - 74%                       มีค่าระดับคะแนน B           ดี                      (Good) 

60 - 69%                       มีค่าระดับคะแนน C+          ค่อนข้างดี            (Fairly Good)

50 - 59%                       มีค่าระดับคะแนน C           พอใช้                 (Fair)

40 - 49%                       มีค่าระดับคะแนน D           อ่อน                   (Poor)

ต่ำกว่า 40%                     มีค่าระดับคะแนน F            ตก                     (Very Poor)

I = งานไม่สมบูรณ์

 

5. ตำรา หนังสือหรือเอกสารการสอนหลัก

ตำราหลัก

สุมาลัย วงศ์เกษม และคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                ราชภัฏมหาสารคาม. 2548. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.

 

 

6. สื่อเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมหรือเอกสารอ้างอิง

 

กุญชรี ค้าขาย.2542.   จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น.   กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.

 

จำเนียร ช่วงโชติ. 2547. เทคนิคการแนะแนว. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 

นพนาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). 2546. ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 

พรรณี ช. เจนจิต. 2545. จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท คอมแพคท์ พริ้น จำกัด.

 

วัชรี ทรัพย์มี. 2531. การแนะแนวในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

ลักขณา สริวัฒน์. 2543.การแนะแนวเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

 

ศรีเรือน แก้วกังวาน. 2549. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งที่ 9.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 

สุรางค์ โค้วตระกูล. 2550. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2550. พิมพ์ครั้งที่ 6. ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

อาภา จันทรสกุล. 2549. การปรึกษาแบบจุลภาค. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

อาภา จันทรสกุล. 2549. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาในสถาบันการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

อาภา จันทรสกุล และอัญชัน เกียรติบุตร. 2530. การปรับพฤติกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

7. วัสดุและอุปกรณ์

            เอกสาร

            Powerpoint

            วีดิทัศน์

           

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนบริหารการสอน Course Syllabusความเห็น (0)