ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Username
siripinya
สมาชิกเลขที่
167997
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ –นามสกุล: นางสาวศิริภิญญา ตระกูลรัมย์

วัน เดือน ปี ที่เกิด: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2525

สถานที่เกิด: จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

 

คุณวุฒิ

 

สาขาวิชา

                      ชื่อสถาบันการศึกษา

                                                                                      

ปีที่จบการศึกษา

ปริญญาเอก

ปร.ด.

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2560

ปริญญาโท

ศศ.ม.

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552

ปริญญาตรี

ศศ.บ.

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548

สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

E- Mail :     sci_siri@hotmail.com 

Facebook:      Siripinya Sci Tragoonram

ประวัติการทำงาน:

พ.ศ.  2552  ครูสอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาแนะแนว  โรงเรียนสาธิตบางนา

     พ.ศ. 2552   อาจารย์พิเศษ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชัยภูมิ

     พ.ศ.2553 - 2562  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

     พ.ศ.2562- ปัจจุบัน อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลงานทางวิชาการ

                   - หนังสือ “จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น”

                   - เอกสารประกอบการสอน “จิตวิทยาสำหรับครู”

 ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

 

ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มในการเสริมสร้างปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมที่นำไปสู่การออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์) วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.52 – พ.ย.52).

2552

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

งานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (หัวหน้าโครงการ)วารสาร ICSSS 2011 International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development.

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาตามแนวอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)

2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของนักศึกษาตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)

2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มเพื่อพัฒนาการสร้างเป้าหมายของชีวิตของนักศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมความใส่ใจของนักศึกษาวิชาชีพครู วารสารศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 14 (เมษายน-มิถุนายน 2562)

2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาพฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นของนักศึกษาวิชาชีพครู    

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการกำกับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2560

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

บทความวิชาการเรื่อง การศึกษารายกรณีเด็กและวัยรุ่น 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท