บันทึกที่43 บันทึกการประชุมคณะนักวิจัยชุดโครงการที่2


สรุปผลการประชุม

รายงานการประชุมนักวิจัยชุดโครงการวิจัยชุดที่2 กระบวนการจัดการชั้นเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00-19.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น4 ตึก สนง.อธิการบดี

ผู้เข้าประชุม

-นักวิจัยโครงการที่6 รศ.มาลี

-นักวิจัยโครงการที่7 อจ.วัชระ และอจ.สุดารัตน์

-นักวิจัยโครงการที่8 ผ.นวรัตน์

-นักวิจัยโครงการที่9 ดร.กฤษดา และ อจ.สำราญ

-นักศึกษาปริญญาโท 2 ราย

-ผู้ประสานงาน 1 ราย

วาระที่1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

       ก.การประชุมร่วมโครงการวิจัยโรงเรียนต้นแบบ

           ดร.กฤษดา แจ้งว่าได้รับหนังสือขอเชิญประชุมจากฝ่ายเลขานุการโครงการวิจัยโรงเรียนต้นแบบ(รศ.อัจฉรา) ขอเชิญนักวิจัยทั้งหมด 9 โครงการประชุมสรุปงานในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 จึงขอเชิญทุกโครงการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

        ที่ประชุม  รับทราบ

       ข.รายงานการเงินโครงการ

          รศ.มาลี รายงานว่า ในระหว่างการดำเนินงาน ทุกโครงการได้ส่งเงินเข้าร่วมส่วนกลาง โครงการละประมาณ 50000 บาท รวมเป็นเงิน 4 โครงการ 240000 บาทขณะนี้มีเงินเหลืออยู่ 80000 บาท ให้ดำเนินการดังนี้ (ก)จัดสรรตอบแทนแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ข)เก็บไว้ใช้จ่ายในการประชุมสรุปงานวันที่ 27-29 ตุลาคม 2555 (ค)ค่าใช้จ่ายยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง

          ส่วนการจัดทำเอกสารรายงานการวิจัยและคู่มือพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้งบของแต่ละโครงการ  

        ที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่2 เรื่องสืบเนื่อง

        ก.การคัดเลือกผลงานครูดีเด่น

           ดร.กฤษดา หารือว่า จากการประชุมที่บ้านทิพย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า จะมีรางวัลระดับบุคคลดีเด่น 1 รางวัล เพื่อมอบวุฒิบัตร และคัดเลือกผลงานมาลงตีพิมพ์เป็นตัวอย่างในคู่มือกระบวนการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ว่า (ก)เป็นผู้เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรม 4 ครั้งใน 8 ครั้ง (ข)เป็นผู้ส่งผลงานครบทั้งสี่กระบวนการ และ(ค)เป็นผู้ผลงานเด่นกว่าบุคคลอื่น

           ปรากฏผลงว่ามีผลงานของครูที่เข้าหลักเกณฑืทั้งหมด 4 คนคือรร.วัดเทพสุววรณ 1 คน รร.วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 คน รร.วัดช่องลมวรรณาราม 1 คน และรร.เมธีชุณหวัน 1 คน

            ที่ประชุม  เห็นชอบและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

                          (ก)ให้ทั้ง 4 โครงการไปคัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจาก 4 รายการข้างต้น

                          (ข)ส่งผลการประเมิน โดยจัดลำดับ 1-4 ที่ฝ่ายประสานงาน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 55 

                            (ค)มอบฝ่ายเลขานุการประมวลผลเสนอที่ประชุมที่ จังหวัดกาญจนบุรี  

        ข.การจัดทำรางวัลและวุฒิบัตร

           ดร.กฤษดา หารือว่า จากการประชุมที่บ้านทิพย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ได้คัดเลือกโรงเรียนและจะมีรางวัลระดับโรงเรียน 1 รางวัล เพื่อมอบวุฒิบัตร และจัดทำป้ายโรงเรียนต้นแบบมอบแก่โรงเรียน โดยคัดเลือกจาก (ก)ผู้บริหารมีส่วนร่วม (ข)คณะครูมีการทำกิจกรรมร่วมกันในระดับโรงเรียน

           จากการตัดสินได้มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา เพราะ(ก)มีรอง ผอ.มาร่วมกิจกรรมการประชุมกับโครงการ 2 ครั้ง (ข)คณะครูในโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการทำกิจกรรมของโครงการ รร.ต้นแบบ (ค)คณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากสุด และ(ง)ครูที่เข้าโครงการสงผลงานตามกระบวนการมากสุด 

            ที่ประชุม  เห็นชอบและมอบ อจ.วัชระ

             (ก)จัดทำป้าย acrylic โรงเรียนต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียน

             (ข)จัดทำวุฒิบัตรมอบแก่โรงเรียน

        ค.จัดส่งรูปถ่ายหมู่แก่ครู

           ดร.กฤษดา หารือว่า จากการประชุมที่บ้านทิพย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ได้มการถ่ายรูปหมู่ควรมอบแก่ครูที่มาร่วมรูปถ่ายในวันนั้น

          ที่ประชุม มอบ อจ.วัชระ อัดรูปและนำไปมอยแก่ครูตามโอกาสที่อำนวย เช่นปีหน้า

 

         ง.การจัดประชุมสรุปโครงการ

การเขียนรายงานวิจัย 4 โครงการที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 27-29 ตค.55

        จ.การสำเนาเอกสารข้อมูลแก่ 4 โครงการ ลงแผ่น CD

          -คุณกุ้ง จัดแบบสำรวจ แบบประเมิน AAR พร้อมผล

          -คุณกัญจน์ จัดสำเนาเอกสารโครงการทุกเล่มพร้อม file 

          -อจ.หน่อง สำเนารูปถ่ายกิจกรรมทุกครั้ง

          -คุณกุ้ง จัดแบบสำรวจ แบบประเมิน AAR พร้อมผลลง CD

 วาระที่3 เรื่องเพื่อพิจารณา

        ก.ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ(คุณกุ้ง)

        ข.ผลการทำ AAR(คุณกุ้ง)

        8.รายงานโครงการวิจัย 4  กระบวนการ(นักวิจัยรายโครงการ)

จึงเรียนนักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทและผู้ประสานงานเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

    

คำสำคัญ (Tags): #msd
หมายเลขบันทึก: 506751เขียนเมื่อ 25 ตุลาคม 2012 12:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ตุลาคม 2012 15:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
  • ตามมาเชียร์การทำงานของอาจารย์ครับ
  • ดูอ่านอีกครับ

เป็นกำลังใจให้อาจารย์เสมอค่ะ

ร่วมติดตามข่าวผลการประเมินค่ะ ....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท