การจัดการความรู้ในสถานศึกษา116


ระบบคุณยอด คุณภาพคุณเยี่ยม

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ที่ผ่านมา ผมได้รับความเมตตาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาในโครงการประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

     โดยมีท่านดร.มาโนช  กล้องเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ใจดีให้ความอนุเคราะห์สถานที่และร่วมเปิดประเด็นการเรียนรู้แก่คณะผู้เข้าร่วมเวทีการเรียนรู้

 

     ที่จริงก็เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมาที่โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"

    

ศน.อรทัย  รีมคีรี วิทยากรคนเก่ง หัวใจแกร่ง

      ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรายละเอียดการดาเนินงานของสถานศึกษา ข้อ ๖ เกี่ยวกับการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้ระบุไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      โดยมีผู้ทรงวุฒิที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ เข้าร่วมพัฒนาจำนวน ๒๖ ท่านด้วยกัน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

     โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินร่วมกับคณะผู้ประเมิน กำกับดูแลให้การประเมินเป็นไปตามแผนที่กำหนด ประสานงานกับผู้ประเมินให้การประเมินสัมพันธ์กัน ไม่ซ้าซ้อน ร่วมกับคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินเป็นระยะๆ พิจารณาสรุปผลการประเมินรวบยอด แจ้งผลการ
ประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนางานแก่สถานศึกษา และดูแล กำกับ และร่วมจัดทำรายงานผลการประเมิน ส่งรายงานผลการประเมินให้ ผู้เกี่ยวข้อง


ผอ.ศิริวรรณ แผ่นผา วิทยากรแกนนำและผู้ทรงคุณวุฒิ


    อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่
ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและดำเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จ ะ ช่ว ย ใ น ก า ร พัฒ น า คุณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึก ษ า ข อ ง ค น ไ ท ย ไ ด้อ ย่า งมีประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)

การประชุมครั้งนี้ก็เป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ให้เป็นคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ผลต่อเนื่อง คือ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษาดำเนินการ
๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    สุดท้ายเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

     ทั้งนี้ผลการพัฒนาก็นำไปสู่การวางแผนงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ทั้งในในจังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพรอบสามอีก ๑๑ โรงเรียนด้วยกัน

     และเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่บุคลากรทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ และแบ่งปันครับ...

หมายเลขบันทึก: 502889เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2012 13:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กันยายน 2017 05:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)
  • หลักคิดดูเหมือนสพฐ.จะไม่มั่นใจโรงเรียนที่ทำหน้าที่ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน และ/หรือไม่มั่นใจศน.จากเขตพื้นที่ที่มีหน้าที่ประเมินนะครับ(ฮา)
  • ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยมากๆครับ ท่านผู้อำนวยการบ่อไร่ฯแวะเยี่ยมเยือนเพื่อนที่บ้านกร่างฯ จึงมีโอกาสทราบข่าวคราวจากท่านครับ
  • ขอบคุณความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯที่โรงเรียนต้องปฏิบัติครับท่านอ.บินหลาดง

สวัสดีครับท่านอ.ธนิตย์

วันวานไปกรุงเทพฯ ระหว่างรอ หยิบหนังสือพิมพ์มติชนมาอ่านเจอะบทความ สร้างวัฒนธรรมใหม่“ห้องเรียนเป็นสำคัญ” อ่านดูเห็นชื่อผู้เขียนรู้สึกคุ้น ๆ มาตรวจสอบดู ใช่เลยคนกันเอง เป็นแง่คิดมุมมองที่น่าคิด และไปสู่การปฏิบัติไปจริง เช่น การชวนคุยในวงเล็กๆ ของครู ก่อนการพูดคุยกันในวงใหญ่ในแต่ละเดือน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ

ขอบคุณที่แวะไปเยือนค่ะท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี