สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

นครศรีธรรมราช-พัทลุง

จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช-จังหวัดพัทลุง
ครั้งที่  22  ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 5-7  กันยายน  2555

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

 

ที่มาและความสำคัญ

         สำหรับที่มาและความสำคัญได้กล่าวรายละเอียดแล้วในบันทึกงานมหกรรมวิชาการมัะยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2553