สารนิพนธ์

navy36
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 การพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดียิ่ง แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการกระจายรายได้และปํญหาสังคมปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศได้ในระยะยาว

ชื่อโครงการวิจัย

 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน      ใน อ.สัตหีบ

ประเภทของงานวิจัย

 เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)

สาขาวิชาที่วิจัย

 รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ดำเนินการวิจัย

 จ่าเอก ธนัช สุขเจริญ

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือระดับชั้นประทวน 2.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือระดับชั้นประทวน

สมมติฐานการวิจัย ปัจจัยสนับสนุนส่วนบุคคลของข้าราชการทหารเรือระดับชั้นประทวนกรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีต่างกัน และมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน กรอบแนวคิดการวิจัย ต้องการศึกษา แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสนับสนุน
ขอบเขตการวิจัย

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารเรือ
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน แผนกกองคลังและแผนกคลังอาวุธใต้น้ำฯ จำนวน 200 นาย
2.ตัวแปรในที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ ชั้นยศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนผู้อยู่ในอุปการะ ประเภทของสายงาน อายุราชการ
  2.2 ตัวแปรตามได้แก่  ความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงในการทำงาน สัมพันธภาพในการทำงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพการทำงาน ศักดิ์ศรีของอาชีพ

นิยามศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ที่ 1 ปัจจัยที่มีผล หมายถึง องค์ประกอบหรือส่วนสำคัญที่คาดว่าน่าจะมีผลในการกระตุ้นให้การปฎิบัติงานดีขึ้นของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวนในสังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ ถ้าหากขาดปัจจัยที่เป็นส่วนสนับสนุนนั้นแล้ว การปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือสำเร็จตามที่ต้องการ

 คำศัพท์ที่ 2 อายุ หมายถึง อายุเต็มบริบูรณ์ของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน กรมสรรพาวุธทหารเรือ
คำศัพท์ที่ 3 ระดับการศึกษา หมายถึง การสำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน กรมสรรพาวุธทหารเรือ
คำศัพท์ที่ 4 ชั้นยศ หมายถึง ยศของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน กรมสรรพาวุธทหารเรือ ซึ่งครองอยู่ คือ จ่าตรี จ่าโท จ่าเอก พันจ่าตรี พันจ่าโท พันจ่าเอก และ พันจ่าเอกพิเศษ
คำศัพท์ที่ 5 อายุราชการ หมายถึง อายุการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน     กรมสรรพาวุธทหารเรือ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
คำศัพท์ที่ 6 ประเภทของสายงาน หมายถึง ลักษณะงานที่ ข้าราชการทหารเรือชั้นประทวนได้ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชานั้นๆมอบหมาย เช่น เบิก – จ่าย อาวุธแก่หน่วยเรือ ส่งวัตถุระเบิดเข้าซ่อมทำเนื่องจากการเสื่อมสภาพ หักบัญชีรับ – จ่ายจำพวกอาวุธ
คำศัพท์ที่ 7 สถานภาพ หมายถึง สถานะ การครองคู่สมรสของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน กรมสรรพาวุธทหารเรือ
คำศัพท์ที่ 8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง จำนวนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงต่อเดือนที่ได้รับ
คำศัพท์ที่ 9 จำนวนผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง จำนวนคนทั้งหมดในครอบครัวที่ข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน กรมสรรพาวุธทหารเรือรับผิดชอบอุปการะอยู่ เช่น บุตร ภรรยา บิดา มารดา เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.ในเชิงวิชาการ ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวนใน อ.สัตหีบ และทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.ในเชิงที่นำไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวนใน อ.สัตหีบและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องของการบริหารตัวบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ต่อ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

 1.ความหมายและแนวคิดของความพึงพอใจในการทำงาน
2.องค์ประกอบของความพึงพอใจ
3.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีความพึงพอใจนำไปสู่การทำงาน หรือความพึงพอใจสัมพันธ์กับงาน ฮอร์ธอร์ , เมโย และคณะตลอดจนการศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ พยายามสรุปให้เห็นว่าความพึงพอใจย่อมจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพถ้าบุคคลใดมีความพึงพอใจในงานที่เขารับผิดชอบอยู่เขาจะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีผลผลิตและทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจอาจเกิดจากขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีและบุคคลนั้นมีความสุขก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมาย

 ความหมายของความพึงพอใจและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน       คือ Job Satisfaction ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจในการทำงาน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ทำงานให้ต่ำลงได้ ถ้ามีความเครียดมากจะทำให้เกิดความไม่พอใจในการทำงานความเครียดเป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์ หากได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะทำให้เกิดความเครียดน้อยลง อันเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจในงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีผลการทำงานทำให้เกิดความพึงพอใจ พอร์เตอร์และเลอเวอร์ ( porter and lawer ) ไม่เห็นด้วยว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายตลอดจนผลงานที่ปรากฏจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานตัวแปรมีทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในรวมถึงความคิดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรม วิธีดำเนินการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ คือ ข้าราชการทหารเรือชั้นประทวนของกรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๒ กองคลัง มีเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๐๐ นาย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) โดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎี และเอกสารที่กี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 1.นำพฤติกรรมมาสร้างแบบสอบถามโดยปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา
/2.นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( Try Out ) กับข้าราชการทหารเรือชั้นประทวน จำนวน ๒๐ นาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขออนุญาตผู้บังคับบัญชากรมสรรพาวุธทหารเรือเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ข้าราชการทหารเรือชั้นประทวนและนำแบบสอบถามไปขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำการประมวลผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ ( Percentage ) ข้อมูลด้านความพึงพอใจจะใช้การหาค่าเฉลี่ย ( Mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ในแต่ละด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โป้ง

คำสำคัญ (Tags)#ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ#ข้าราชการทหารเรือ

หมายเลขบันทึก: 500830, เขียน: 01 Sep 2012 @ 12:17 (), แก้ไข: 04 Sep 2012 @ 08:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว จะม่กลับมาcommentอีกครั้ง