ส.ที่ 8

                เมื่ออาทิตย์ก่อน  มีการมอบรางวัลให้หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ที่ชนะการประกวด 5 ส.  มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล  ดังนี้
                รางวัลที่ 1              ภาควิชาการศึกษา
                รางวัลที่ 2              งานธุรการ
                รางวัลที่ 3              งานบริการการศึกษา
                รางวัลชมเชย        งานการเงินและพัสดุ
หมายเหตุ  งานนโยบายและแผน  ขอไม่เข้าประกวดเพราะเป็นเจ้าของโครงการ (คงคิดว่าแพ้ก็น่าเกลียด  ชนะก็จะถูกหมั่นไส้ละกระมัง)
                เคยอ่านหนังสือ CEO โลกตะวันออก ของ  ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  พูดถึง 7 ส.  โดยใช้ 5 ส. (5-S) ดั้งเดิมของญี่ปุ่น  บวกด้วย 2 ส. ของตัวเอง  ผมผสมผสานได้ดังนี้

               1.  สะสาง (เซริ แยกแยะของดีของเสีย)
               2.  สะดวก (เซตง จัดให้เป็นระเบียบ)
               3.  สะอาด (เซโซ รักษาความสะอาด)
               4.  สุขลักษณะ (เซเก็ตซึ รักษาความสะอาดส่วนตัว)
               5.  สร้างนิสัย (ชิดซึเกะ ระเบียบวินัย)
               6.  สวยงาม (สภาพแวดล้อม  บรรยากาศ)
               7.  สิ่งแวดล้อม (ประหยัด 1A 3R คือ Avoid, Reduce, Reuse และ Recycle)
               เมื่อครั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เรามีการอบรมเรื่อง 5 ส.  โดยมี อ.นุกูล  บำรุงไทย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นวิทยากร  บรรยายเสร็จ อ.นุกูล  สรุปว่า 5 ส. ทำไม่ยากหรอก  ยากอยู่ ส. เดียว  คือ  ส.สมบัติ (คณบดีชื่อสมบัติ ครับ) 
               การบริหารไม่ยากอย่างที่คิด  ถ้าทุกคนในองค์กรคิดตรงกัน  ทำพร้อมเพรียงกัน  และเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ได้ติตตามอ่าน  Blog ของอาจารย์ตลอด เห็นอาจารย์เขียน ส.ที่ 8 ยังงง ๆ อยู่ว่าส.ที่ 8 คืออะไร ... อาจจบแล้วจึงถึงบางอ้อ สิ่งที่ผมเห็นอาจารย์ดูแล ส. อย่างดีคือ ส.สุขภาพ ครับ (อาจารย์ออกกำลังกายที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ สม่ำเสมอ)

JR
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ที่หน่วยประกันคุณภาพ โดยการริเริ่มของอาจารย์มาลินี  สมัยที่ท่านได้มาดูแลงานด้านการประกันคุณภาพฯ ก็มีนโยบาย  8 ส.  ค่ะ  คือเพิ่มจาก 5 ส. ได้แก่

6. เสวนา

7. เสนอแนะ

8. สร้างสรรค์

ที่สำคัญอีกอย่างที่ทุกท่านน่าจะปฏิบัติอย่างที่พี่บอยเห็นว่าท่านอาจารย์สมบัติดูแล ส.สุขภาพ  ได้เป็นอย่างดี  ด้วยนะคะ