หลักธรรมของคนดี หรือคุณสมบัติของคนดี 
1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 
2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล 
3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน 
4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ 
5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา 
6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน 
7. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนดี

 
ลองมาพิจารณากับตัวเราสิ ว่าทุกวันนี้เราทำได้ไหมหนอ