ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ต่อ)

ครูแอ๋ม
“ไม่มีการพัฒนาอะไรที่จะสำเร็จเท่ากับการพัฒนาตนเอง”

๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ตื่นเวลา ๐๕.๐๐ น. ตามเสียงปลุกของโทรศัพท์ เช้านี้อ่านข่าวโดยใช้เวลาสั้น ๆ อาบน้ำแต่งตัว  เก็บกระเป๋าเรียบร้อยวันนี้มีข้อตกลงกับอาจารย์ไว้ว่า เริ่มอบรมเวลา ๐๘.๐๐ น. เพราะจะเลิกเที่ยงทานข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านได้ ต้องเดินทางกันอีกไกล  ลงไปทานอาหารแวะคืนห้อง  รับใบเสร็จรับเงินค่าห้อง  ฝากกระเป๋าเรียบร้อย  เข้าห้องอาหารทานกาแฟกับขนมนิดหน่อย ไปรายงานตัวเข้าอบรมที่บริเวณหน้าห้องประกายเพชร ๑  ๐๘.๐๐ น.  คณะวิทยากรเตรียมความพร้อมในการอบรมฟังบรรยาย
๐๘.๑๕ น.  ผศ.ดร.ธีรเดช  ชื่นประภานุสรณ์   ให้ความรู้ในเรื่อง  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  :  การออกแบบโครงงานค้นคว้าอิสระ (Independent Study –IS)


การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study : IS)  เครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
          การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study : IS)  จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้  ๓  สาระประกอบด้วย

          IS 1 –  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)  เป็นสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน  ค้นคว้า      แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสร้างองค์ความรู้
          IS  2 –  การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication  and  Presentation)  เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ  มาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด  ข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ  และมีประสิทธิภาพ
          IS  3  -  การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)  เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน  นำ/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)
          ทั้งนี้โรงเรียนต้องนำสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study : IS)  ไปสู่การเรียนการสอน  ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้  รายวิชาเพิ่มเติม  หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามแนวทางที่กำหนด  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบท  และพัฒนาการ  หรือวัยของผู้เรียน

ตัวอย่างใบงานที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้แบบค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS 1 – IS 3)๑๐.๐๐ น.
รับประทานอาหารว่าง ชนิดที่เรียกว่าทำเวลาอย่างรีบเร่ง
ผศ.ดร.ธีรเดช  ชื่นประภานุสรณ์  ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง
WIN – WIN model :  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ลงมือปฏิบัติการโดยใช้ 4Rs&3DS
           R1 :  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
           D1 :  การออกแบบการจัดการเรียนรู้
           R2 :  รายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
           D2 :  การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับปีการศึกษาถัดไป
           R3 :  กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล
           D3 :  การสร้างสื่อ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหานักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล
           R4 :  รายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรม
     ต่อจากนั้น ผศ.ดร.ธีรเดช  ชื่นประภานุสรณ์  ดร.รุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล และ ดร.เบญจพร  แพนลิ้นฟ้า  ร่วมตอบคำถามเพื่อการวิจัย

๑๑.๐๐ น. ตัวแทนกลุ่มในการวิเคราะห์ตัวชี้วัด  นำเสนอผลงานเป็นตัวอย่าง และจบด้วยกลุ่มนาฏศิลป์ แสดงระบำสี่ภาค ครูนี่ทำได้ทุกอย่างจริง ๆ มาจากหลายเขตพื้นที่ ทั้ง สพป./ สพม.  แต่ร่วมแสดงได้อย่างลงตัว  สวยงาม

 ๑๑.๓๐ น.  ทดสอบหลังเรียน  เสร็จแล้วร่ำลาด้วยMV ที่รวบรวมไว้ทุกขั้นตอนในการอบรม ยอดเยี่ยม ....๑๒.๐๐ น. ทานอาหารกลางวันตามที่โรงแรมจัดไว้ เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับชุมพรกับคุณครูสุทิน  กลิ่นจันทร์   ๑๖.๓๐ น. ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ...........

ขอบคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มาช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับคณะครูตามโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำเด็กเข้าสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ตามสโลแกนที่ว่า  “ A Fly Start to ASEAN”


 

ผลงานคุณโย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

สรุปการอบรมตั้งแต่วันที่ ๓  - ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕

วันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕

วันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ (เช้า)      วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ (บ่าย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#อบรม

หมายเลขบันทึก: 497742, เขียน: 08 Aug 2012 @ 21:09 (), แก้ไข: 21 Nov 2013 @ 20:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)