ในยุคปัจจุบัน เราหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้อีกแล้ว เริ่มตั้งแต่บัตรประจำตัวประชาชน...จนถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนเรา เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งสิ้น หลีกเลี่ยง/หลีกหนีได้ไหม...ในฐานะคนไทย...เราก็ไม่อยากด้อยพัฒนา...ไม่อยากล้าหลังเพื่อนบ้าน... การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงต้องเป็นไปตามยุคตามสมัย สวนทางกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานโดยสิ้นเชิง ใช้พลังงานอย่างประหยัดจึงเป็นวิถีทาง...บนวิถีชีวิตที่ต้องปลูกฝังให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ บอกเด็กว่า เมื่อเลิกใช้ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพทุกครั้ง ใช้การเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้เด็ก ๆ เข้าใจ -ถ้าไม่ปิดจอคอมพิวเตอร์ 1 จอ เสียค่าค่าไฟฟ้า 2 บาท:วัน -โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 เครื่องเสียเงิน 400:วัน -ถ้าเป็นเวลา 1 เดือน จะเสียเงิน 12,000 บาท -และถ้า 1 ปี จะเสียเงินประมาณ 144,000 บาท -หลายๆปี ก็ลองให้คำนวณดูเอง(บูรณาการคณิตศาสตร์ไปเลย) นี่พาคำนวณเฉพาะจอคอมพิวเตอร์นะคะ...เทคโนโลยี มี Hardware หลายตัว คุณค่าของพลังงานมหาศาล...จริงๆ บอกเด็กว่า...คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้นของโรงเรียนอู่ทอง ต้องมีเรื่องการเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยทุกรายวิชาค่ะ