สานสายใยสายสัมพันธ์ สู่ความร่วมมือกันทางการศึกษา

รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ผู้ปกครองเครือข่าย

สานสายใยสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองเครือข่าย
                 

หากจะกล่าวถึง ความรักความผูกพัน ที่สำคัญลึกซึ้งท่านคงนึกถึง ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ดังคำกล่าวที่ว่า                 

            พ่อแม่รักลูกแม้นดวงตา
จึงส่งลูกรักมามอบให้
ของเราสิรักษาดีสุดใจแฮ  
ของที่ท่านฝากไว้จักเท่าทวีคูณ           

          ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อสานสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเครือข่าย... เพื่อลูกรัก          
         
เนื่องจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา มีนักเรียนระดับอนุบาล ๑ ถึง ม.๓ จำนวนมากกว่า  ๔๖๐๐  คน ดังนั้นการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย จึงจัดขึ้น ๒ ครั้ง
        ครั้งแรก จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๔๙  ภาคเช้าเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 
ภาคบ่ายเป็นระดับ ป. ๑-๓
(ช่วงชั้นที่ ๑)
        ครั้งที่สอง กำหนดการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับ       ป.๔-๖   (ภาคเช้า) และ ม. ๑-๓ (ภาคบ่าย)

ประชุมกลุ่มระดมสมอง / แลกเปลี่ยนเรียนรู้          
         
เมื่อผู้ปกครองมาถึงห้องประชุมอาคารจิระวิทยาคาร ท่านอาจารย์ปรีชา พิมพ์พันธุ์    ผู้จัดการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครอง โดยอาจารย์ได้เน้นว่า...ผู้ปกครองนักเรียนทุกวันนี้ ค่อนข้างโชคดีมีโอกาสร่วมมือกับคุณครูในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และเติมเต็มศักยภาพเด็กบุตรหลานของเรา…”
         
        
หลังจากกล่าวต้อนรับแล้วท่านอาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันนี้มี  ๓ ประการคือ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนานักเรียน และเพื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน                 
        
กิจกรรมสำคัญของวันนี้ คือ ท่านผู้ปกครองได้มีโอกาสแยกประชุมกลุ่มย่อยแบ่งเป็นห้องเรียนในแต่ระดับ / ช่วงชั้น โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ
การจัดการความรู้ K.M: Knowledge Management เพื่อนำเสนอแนวทางดีเด่น (Best practice) ในการพัฒนาส่งเสริมให้บุตรหลาน เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข  ว่าจะมีแนวทางดำเนินการ อย่างไรบ้าง (How to) ซึ่งผู้ปกครองจะเลือกตัวแทนประธาน/รองประธานทำหน้าที่เป็น
คุณอำนวย  ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมเป็น คุณกิจ
(ตัวจริง) ส่วนคุณครูจะทำหน้าที่เป็น
คุณลิขิต 
          กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ
         
        
สาระสำคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สะท้อนแนวทางความคิดสู่การพัฒนาเด็กมีดังนี้
        
๑.
 
ต้องการให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรอินเตอร์ ( International) ปัจจุบันโรงเรียนเปิด หลักสูตร IEPป.๑-๓ ปีหน้าจะขยายเป็นระดับ ป.๔-๖
๒. อยากให้มีการสอนพิเศษ ช่วงตอนเย็นระหว่างรอรถในขณะที่เด็กรอผู้ปกครอง ครูเวรได้ ช่วยแนะนำ สอนเสริมช่วงพักกลางวันหรือสอนการบ้านระหว่างรอผู้ปกครอง        
๓.
การจัดบริการรถรับ
ส่ง โรงเรียนควรจัดรถปรับอากาศและผู้ปกครองยินดีจ่ายเงินเพิ่ม        
๔.
ต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมวิชาการเน้นภาษา คณิตศาสตร์ ความเป็นผู้นำและ
ผู้ตามที่ดี         
๕. ควรมีการซ้อมหนีไฟ เวลาเกิดอุบัติเหตุ / อุบัติภัย        
๖.
ต้องการให้โรงเรียนฝึกเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นเต้นรำงานในโรงเรียนและงานสังคมต่าง ๆ โดยปกติโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้ว
๗. อยากให้มีม่านบังแดดบนรถ  

          อย่างไรก็ตามโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่างๆเหล่า
นี้ไปดำเนินการได้เลยในบางข้อ และบางประเด็นอาจต้องปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ กรรมการผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป

        ประตูของจิระศาสตร์เปิดกว้างอยู่เสมอและพร้อมที่จะรับฟังข้อติชมของท่านผู้ปกครองที่มีความปรารถนาดีต่อโรงเรียน อยากจะเห็นอนาคตความสำเร็จความก้าวหน้าของบุตรหลาน

         การจัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายชุดที่ ๑ ผ่านไป แต่การประสานความร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อจรรโลงรักษาคุณภาพมาตรฐาน ความก้าวหน้าทางการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดายังคงดำเนินต่อไป และต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด

        ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
          ๑๒ ก.ย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#การบริหารจัดการแนวใหม่#องค์กรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 49693, เขียน: 12 Sep 2006 @ 12:02 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 22:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)